Nationejobs.com
 

Home Biz

โลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไม่เพียงแต่จะทำให้เราก้าว ออกไปหาโลกได้สะดวกง่ายดายเท่านั้น แต่ไอทียังทำให้โลกทั้งโลกมาเยือนหน้าประตูบ้านเรา และทำให้ “บ้าน” กลายสภาพเป็นสถานที่ทำงาน และ ทำเงิน ให้กับเราได้อย่างน่าสนใจ เขาทำ “งาน” ที่ “บ้าน” กันอย่างไร และมีธุรกิจใดบ้างที่เปิดโอกาสให้ “ทำที่บ้าน” ได้

 
 

วันที่: 2001-07-09

ผักผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง

ในแต่ละปีการผลิตผักผลไม้สดของไทย มีมูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านบาท

แต่โดยที่ผลผลิตส่วนใหญ่โดยเฉพาะผลไม้จะออกเป็นฤดูกาล ทำให้ผลผลิตที่ได้มีมากเกินความต้องการของตลาด

อุตสาหกรรมผักผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วย ยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้สด ด้วยความเย็นจึงเกิดขึ้น เพื่อสนองความต้องการ ของตลาดในช่วงนอกฤดูกาล ขณะเดียวกัน ก็สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดี ผักผลไม้สดที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ของอุตสาหกรรมนี้ ยังมีสัดส่วนต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของผลผลิตโดยรวม

ผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งของไทย มีมูลค่าตลาดรวม 45,000 ล้านบาท การผลิตส่วนใหญ่ เป็นไปเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 80 และส่งออกร้อยละ 20

สำหรับตลาดในประเทศ มีช่องทางตลาดอยู่ที่ร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า /ซูเปอร์มาร์เก็ต ภัตตาคาร และร้านอาหารเป็นหลัก

โดยกลุ่มผู้บริโภคจะเป็นกลุ่ม ที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป ส่วนตลาดต่างประเทศ มีช่องทางการจำหน่ายดังนี้

- ร้อยละ 16 เป็นการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ โดยจ่ายผลตอบแทนให้ตามข้อตกลง (ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 3)

- ร้อยละ 84 จำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ

สำหรับตลาดในประเทศ ส่วนใหญ่นิยมบริโภคผักผลไม้สดแช่เย็น เนื่องจากกระแสความนิยม อาหารเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น โดยเฉพาะผักผลไม้ปลอดสารพิษ ประกอบกับพฤติกรรม การบริโภคของคนไทย เริ่มเปลี่ยนไปสู่สินค้า ที่มีความสะดวกมากขึ้น ทำให้ตลาดมีแนวโน้มขยายตัวได้

การส่งออกผักสดแช่เย็นแช่แข็ง มีปริมาณและมูลค่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยในปี 2542 มีปริมาณการส่งออก 101,919 ตัน มูลค่า 3,270.2 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.6 และ 3.0 ตามลำดับ เป็นการส่งออก ในลักษณะแช่เย็น ร้อยละ 37.7 และแช่แข็ง ร้อยละ 62.3 ราคาส่งออกลดลง เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบผักสด ลดลง

ผักสดแช่เย็นส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว หอม/กระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง พริก และข้าวโพดฝักอ่อน ส่วนผักสดแช่แข็งส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ผักพวกถั่ว และผักผสม

ตลาดส่งออกผักสดแช่เย็นแช่แข็ง ที่สำคัญของไทย ได้แก่ ตลาดญี่ปุ่น ตลาดสหภาพยุโรป และตลาดเอเชีย

ตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดสำคัญ ที่มีสัดส่วนการส่งออกในปี 2542 ถึงร้อยละ 59.7 ของมูลค่าการส่งออกผักสดแช่เย็นแช่แข็งของไทยทั้งหมด ส่วนใหญ่ เป็นการส่งออกในรูปผักสดแช่แข็ง

ผักที่มีมูลค่าการส่งออกสูง ได้แก่ ผักพวกถั่ว กระเจี๊ยบเขียว และข้าวโพดหวาน

ตลาดสหภาพยุโรป มีสัดส่วนการส่งออกในปี 2542 ร้อยละ 21.7 ของมูลค่าการส่งออก ผักสดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด เป็นการส่งออกในรูปแช่แข็ง ร้อยละ 57.6 และในรูปแช่เย็น ร้อยละ 42.4

ผักที่มีมูลค่าการส่งออกสูง ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน พริกสด หน่อไม้ฝรั่ง ส่วนผักแช่แข็ง ได้แก่ พวกถั่ว และกระเจี๊ยบเขียว

ตลาดเอเชีย ประกอบด้วย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน และไต้หวัน มีสัดส่วนการส่งออกในปี 2542 ร้อยละ 11 ของมูลค่าการส่งออก ผักสดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออก ในรูปผักสดแช่เย็น

ผู้ผลิตผักผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง เพื่อการส่งออกของไทย มีจำนวนมากกว่า 100 ราย แต่ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I. มีจำนวน 25 ราย และมีกำลังการผลิตรวมเฉพาะ ในส่วนของผักผลไม้แช่แข็ง ประมาณ 100,000 ตันต่อปี

โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัด รอบนอกกรุงเทพมหานคร และในภูมิภาคที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ ที่สำคัญ เช่น ระยอง จันทบุรี เชียงใหม่ และลำพูน เป็นต้น

เฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมผักผลไม้แช่แข็ง จะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ในส่วนของเครื่องจักร และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังต้องขนถ่า ยและเก็บรักษาสินค้า ในห้องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ตลอดเวลาอีกด้วย

ผู้ผลิตแต่ละราย จึงผลิตผักผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็งหลายชนิด ตามความต้องการของตลาด และตามฤดูกาลของวัตถุดิบ

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้เครื่องจักร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างการผลิตโดยรวม จะเป็นการผลิตผักผลไม้สดแช่เย็น ร้อยละ 92.9 และผักผลไม้แช่แข็งร้อยละ 7.1

(อ่านต่อฉบับหน้า)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

บทความนี้เป็นผลงานของนักศึกษา X-MBA ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 15 โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "ธุรกิจที่น่าสนใจ" ซึ่ง "ถนนนักลงทุน" จะรวบรวมมานำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงหลักคิดการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ และการสร้างธุรกิจให้เป็นของตนเอง โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs