Nationejobs.com
 

Home Biz

โลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไม่เพียงแต่จะทำให้เราก้าว ออกไปหาโลกได้สะดวกง่ายดายเท่านั้น แต่ไอทียังทำให้โลกทั้งโลกมาเยือนหน้าประตูบ้านเรา และทำให้ “บ้าน” กลายสภาพเป็นสถานที่ทำงาน และ ทำเงิน ให้กับเราได้อย่างน่าสนใจ เขาทำ “งาน” ที่ “บ้าน” กันอย่างไร และมีธุรกิจใดบ้างที่เปิดโอกาสให้ “ทำที่บ้าน” ได้

 
 

วันที่: 2002-02-07

ธุรกิจการให้บริการคำปรึกษา (จบ)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา ก็คือ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึ่งเป็นคนละกลุ่มลูกค้า กับบริษัทที่ปรึกษาต่างชาติ ที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทย

ดังนั้นการแข่งขันส่วนใหญ่ จึงเป็นการแข่งขันกับธุรกิจ ในกลุ่มของคนไทยด้วยกันเอง ซึ่งปัจจุบันนี้ ธุรกิจดังกล่าว ยังมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนของลูกค้า ที่มีอยู่นับแสนรายทั่วประเทศ

สำหรับความสามารถ ในการแข่งขันนั้น เนื่องจากวิชาชีพด้านนี้ไม่จำเป็น ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงมาก แต่ใช้ความรู้และประสบการณ์ ทางธุรกิจเป็นหลัก จึงทำให้แข่งขันกันได้ไม่ยาก

แต่เรามักจะพบว่า การให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางบัญชี หรือด้านการเงิน ตลอดจนด้านกฎหมายภาษีอากร มักจะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ เนื่องจากผู้ประกอบการ ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพราะผู้ให้คำปรึกษา มักจะลอกเลียนแบบ วิธีการจากต่างประเทศ โดยมิได้คำนึง ถึงการปฏิบัติจริง ว่าจะทำได้หรือไม่ หรือถ้าทำได้จะคุ้มหรือไม่

เราจึงมักจะได้ยินผู้ประกอบการคนไทย พูดกันว่า ปรึกษาแล้วเหมือนได้คู่มือ มาประดับห้องทำงาน แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ปัญหาดังกล่าว ถ้าหากตัวผู้ให้คำปรึกษาได้ศึกษาให้เข้าใจ ถึงความต้องการอย่างถ่องแท้ ของผู้ประกอบการ ย่อมสามารถ ที่จะให้บริการตามที่ผู้ประกอบการ มีความประสงค์ มิใช่ให้คำปรึกษา ตามที่ตนเองต้องการ โดยมิได้คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติและตัวผู้ปฏิบัติ

การลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน

เนื่องจากธุรกิจการให้บริการคำปรึกษาเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก เพราะไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์ถาวรที่เป็นอาคาร สามารถใช้วิธีการเช่าหรือใช้ที่อยู่อาศัยเป็นสำนักงานได้ โดยที่ค่าใช้จ่ายหลักก็คือ เงินเดือนพนักงานและค่าวัสดุสำนักงาน เมื่อมีลูกค้ามากขึ้นจึงสามารถขยายขนาดของธุรกิจให้กว้างขึ้นได้

ในทางกลับกันหากการดำเนินธุรกิจ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ก็สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวิธีการได้ง่าย บุคลากรที่ใช้ก็ไม่มาก การลงทุนในธุรกิจนี้จึงอยู่ในระดับที่ต่ำ

ขณะเดียวกันรายได้จาก การให้คำปรึกษาจัดการเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ซึ่งโดยปกติมักจะมีอัตราอ้างอิง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ของบริการ ที่ให้กับลูกค้า ตลอดจนระยะเวลาในการให้บริการ

โดยทั่วไปถ้าหากว่าลูกค้ามีความเชื่อมั่น ในบริการที่ได้รับ อัตราค่าตอบแทนธรรมเนียมวิชาชีพ ก็จะสูง เนื่องจากผล ที่ได้รับมีความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายไป

ข้อได้เปรียบและอุปสรรค

โดยปกติข้อได้เปรียบประการเดียว ที่คนไทยได้เปรียบผู้ประกอบการ ชาวต่างชาติ ก็คือ คนไทยจะเข้าใจในธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของประเทศไทยได้ดีกว่านักลงทุน หรือผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ ล้วนแต่เสียเปรียบ ผู้ประกอบการชาวต่างชาติทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุน หรือความเป็นสากล ตลอดจนแนวคิดใหม่ๆ จากการศึกษาวิจัย เป็นต้น

นอกจากนี้อุปสรรคที่สำคัญ ที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจ ก็คือ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ในเรื่องของคุณภาพของงานบริการ และความตรงต่อเวลา ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซึ่งคนไทย มักจะขาดวินัย ในเรื่องดังกล่าว ทำให้มักจะมีการกระทำ ที่ผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เช่น การเปิดเผยความลับของลูกค้า

แต่เมื่อพิจารณาถึงโอกาส อุปสรรค ลู่ทางความเป็นไปได้ในการแข่งขัน การลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากธุรกิจการให้บริการคำปรึกษา ด้านการจัดการวางแผนทางบัญชีการเงินและกฎหมายภาษีอากรแล้ว ก็ยังนับว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการลงทุน

อีกทั้งในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศ อยู่ในวิกฤติที่ยังไม่ฟื้น การลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ย่อมเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุด เมื่อเทียบกับการลงทุนด้านอื่นๆ เพราะมีความเสี่ยงต่ำกว่า


บทความนี้เป็นผลงานของนักศึกษา X-MBA ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 15 โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "ธุรกิจที่น่าสนใจ" ซึ่งจะรวบรวมมานำเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงหลักคิดการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ และการสร้างธุรกิจให้เป็นของตนเอง โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs