Nationejobs.com
 

Learn & Earn

หากคิดจะสร้างโอกาสใหม่ๆ ในโลกของงาน วิชาความรู้ที่คุณมีอยู่ในวันนี้ อาจจะไม่เพียงพอเสียแล้ว สำหรับการเติบโต ในสายงานที่คุณรัก หรือเป็นทรัพย์สินติดตัว การจะได้มาซึ่งความรู้เราต้อง “จ่าย” เพื่อแลกกับมัน ทั้งในเรื่องเวลา และค่าหน่วยกิต ช่องทางการเรียนรู้ใดบ้างที่ “คุ้มค่า” กับ “ต้นทุน” ที่ต้องจ่ายไป

 
เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ธุรกิจ และการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรในเวลาราชกาล (1 ปี) และหลักสูตรภาคบางเวลา (2 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ธุรกิจ และการจัดการ ห้อง 508/2 ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-6215, 0-2218-2696 ...
 
ศศินทร์ฯ ร่วมมือกับ The Society for Human Resource (SHRM) ซึ่งเป็นองค์กร ที่มีชื่อเสียง ของสหรัฐอเมริกา จัดตั้งหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ขึ้น ในปีการศึกษา 2545 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 ก.พ. 2545 เพิ่มวันรับสมัครในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และการจ...
 
รับสมัครบุคคล เข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2545 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต และหลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต รวมจำนวน 80 คน จำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร ระหว่างวันนี้ ถึงวันที่ 22 มี.ค. 2545 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สำนักวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 3 เลขที่ 222 ต. ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160 โทร. 0-7567-2203 , 0-7567-22...
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิต ของสำนักวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ปิดรับสมัครวันที่ 29 มี.ค. 45 มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4422-3014-5 หรือหน่วยประสานงาน ก...
 
สำนักการศึกษา ระบบสารสนเทศ นิด้า รับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการพัฒนา ระบบสารสนเทศ จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2545 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณทัศนีย์ สำนักการศึกษา ระบบสารสนเทศ นิด้า อาคาร 6 ชั้น 2 โทร. 0-2377-7729 หรือ 0-2377-7400 ต่อ 2447 ...
 
มหาวิทยาลัยรังสิต ขยายการให้บริการ ทางด้านวิชาการ เปิดศูนย์การศึกษาในเมือง (RSU Downtown Center) กำหนดทำการในภาคการศึกษาที่ 1/2545 เดือนมิถุนายน โดยมี 5 หลักสูตรนำร่อง ทั้งปริญญาตรีและโท ที่อาคารสาทรธานี โดยรับนักศึกษาได้จำนวน 600 คน ซึ่งทุกหลักสูตร เปิดสอนวันเสาร์-อาทิตย์ และภาคค่ำในวันจันทร์-ศุกร์ โดยหลักสูตรที่เปิดได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาว...
 
โครงการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ รับสมัครผู้ที่สนใจ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2545 เริ่มขายใบสมัคร 2 ม.ค. - 8 ก.พ. 45 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 45 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ห้องธุรการ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาคาร 11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 8.30 - 16.30 น....
 
คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร วารสารศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขา คือ สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) และสาขาการสื่อสารภาครัฐและธุรกิจ (MCM) ใบสมัครชุดละ 200 บาท ค่าสมัคร 500 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ก.พ. 45 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โทร. 0-2613-2713 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษา เ...
 
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ปีการศึกษา 2545 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11- 23 ก.พ. 45 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์, สมัครทางไปรษณีย์ วันนี้ ถึงวันที่ 11 ก.พ. 45 , สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันนี้ ถึงวันที่ 25 ม.ค. 45 ที่ http://www.graduate.kmitnb.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท...
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2545 จำนวน 30 คน (อาจรับไม่ครบ ตามจำนวนที่ระบุไว้ ในกรณีที่ผู้สมัคร ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ หรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ห้อง 202 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ตึกอบรมวิชาการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2256-4338, 0-...
 
คุณสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษ กับชาวต่างประเทศได้ดี ทั้งพูดและเขียนแล้วหรือยัง ? บริษัท บิสซิเนท อิงลิช ควิกแอนด์อิสซี่ (1999) จำกัด เชิญชวนท่านที่สนใจ ฟังแนวการสอน How to speak and write effectively within 1 month เนื้อหาและจุดเด่นของหลักสูตร ที่จะทำให้คุณทึ่ง ในความก้าวหน้า ด้านภาษาอังกฤษ.... Free ! Focusing the most frequently used grammar in business english หลั...