Nationejobs.com
 

Learn & Earn

หากคิดจะสร้างโอกาสใหม่ๆ ในโลกของงาน วิชาความรู้ที่คุณมีอยู่ในวันนี้ อาจจะไม่เพียงพอเสียแล้ว สำหรับการเติบโต ในสายงานที่คุณรัก หรือเป็นทรัพย์สินติดตัว การจะได้มาซึ่งความรู้เราต้อง “จ่าย” เพื่อแลกกับมัน ทั้งในเรื่องเวลา และค่าหน่วยกิต ช่องทางการเรียนรู้ใดบ้างที่ “คุ้มค่า” กับ “ต้นทุน” ที่ต้องจ่ายไป

 
 

วันที่: 2012-08-16 13:58:06

มก. ติวเข้มหลักสูตร ตอบโจทย์ธุรกิจเกษตรอาเซียน

การที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นลำดับต้นๆ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มผลผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการบริโภคอาหารของโลก และ ในประเทศภูมิภาคอาเซียนซึ่งก็เป็นแนวโน้มสำคัญที่นำมาสู่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน

ครั้งนี้
“พัฒนาหลักสูตรเดิม” และ “เปิดหลักสูตรใหม่” เป็น 2 แนวทางที่ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) นำมาใช้อาศัยจุดแข็งและองค์ความรู้

ด้านเกษตรที่สั่งสมมานานมาพัฒนาและต่อยอด
“ในอนาคตการเกษตรคือทางรอดของประเทศของเรา บัณฑิตที่จบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจะสามารถช่วยในการเพิ่มจำนวนและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรได้ ” 
การที่ มก.มุ่งเน้นไปยังสาขาที่มีความสำคัญกับประเทศโดยดำเนินการบนศักยภาพที่มีอยู่เดิม และผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพหลากหลายในการพัฒนาธุรกิจการเกษตรซึ่งเป็นอนาคตของอาเซียน
โดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นอกจากจะเน้นเรื่องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การแปรรูปและการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว และพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตนั้นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อให้ต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในคุณภาพอาหารของไทยมากขึ้น
สำหรับสาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ทางมก.มีศักยภาพ และได้พัฒนาเรื่อยมาวัดผลได้จากการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในเวทีทั้งระดับประเทศและในต่างประเทศซึ่งก็ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคต คาดหวังถึงการนำศักยภาพด้านการพัฒนาโปแกรมไปพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้การเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบออกไปมีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถในการวางแผน และจัดระบบต่างๆ ที่จำเป็นต่อระบบโลจิสติกส์ เช่น ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ ระบบขนถ่ายโลจิสติกส์ ระบบพัสดุคงคลังสินค้า ระบบการกระจายสินค้า เป็นต้น โดยได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร และสามารถสอบรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าประกอบอาชีพได้ทั้ง ผู้จัดการโรงงาน วิศวกรด้านออกแบบ วิศวกรโครงการ วิศวกรด้านการขนส่งและบริการ โลจิสติกส์ วิศวกรด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณ์งานโลจิสติกส์ขั้นสูง 
หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มก.กับ มหาวิทยาลัย Otto von Guerick University Magdebug ของเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร โดยนำมาหลักสูตรมาประยุกต์ สอนในไทยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในไทย
“มก. ความโดดเด่นและมีข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรมากมาย ดังนั้นหลักสูตรจะเน้นให้นิสิตมีความรู้เรื่องการขนส่งสินค้าเกษตรเป็นหลักโดยในชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 2 จะให้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมทั่วไป ส่วนในชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 4 จะได้เรียนในวิชาที่ประยุกต์มาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจากเยอรมนี นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์”
ในส่วนของสาขาสัตวแพทยศาสตร์ อธิการบดี มก. บอกว่า โรงพยาบาลสัตว์ที่นี่ได้รับการยอมรับและมีความเป็นเลิศในอาเซียนอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปก็คือ กระบวนการเลี้ยงและดูแลสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากการดึงจุดแข็งด้านเกษตรเพื่อตอบโจทย์สร้างคนป้อนสู่เกษตรกรรมอาเซียนแล้ว หนึ่งในภารกิจของ รศ.วุฒิชัย ก็คือ การเตรียมพร้อมทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา  
“มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมตัวพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาเป็นเวลา 5-6 ปีแล้ว โดยการกระตุ้นให้คณะต่างๆ สอนวิชาที่เกี่ยวกับอาเซียน เช่นคณะสังคมศาสตร์ ได้มีการสอนวิชาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ และทักษะทางไอทีให้กับนักศึกษาของเราด้วย ส่วนคณะมนุษยศาสตร์ ตอนแรกได้เพิ่มการสอนภาษามลายูก่อน เพราะคนจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของอาเซียนใช้ภาษามลายู ส่วนภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดสอนอยู่แล้ว” 
รวมถึงการผลักดันให้เกิดหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในอนาคต
ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองไกลกว่าการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ในอีก 3 ปีข้างหน้า เป็นปัจจัยสำคัญที่ มก.ต้องติวเข้มกับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการขยายกรอบความความร่วมมือกับนานาชาติ
เพราะมีเป้าหมายสำคัญที่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเอเชีย โดยจะต้องติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชียภายใน 5 ปี
และ ผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพหลากหลายเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาธุรกิจการเกษตรของภูมิภาค

Tags : เกษตรศาสตร์ • รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์