Nationejobs.com
 

Learn & Earn

หากคิดจะสร้างโอกาสใหม่ๆ ในโลกของงาน วิชาความรู้ที่คุณมีอยู่ในวันนี้ อาจจะไม่เพียงพอเสียแล้ว สำหรับการเติบโต ในสายงานที่คุณรัก หรือเป็นทรัพย์สินติดตัว การจะได้มาซึ่งความรู้เราต้อง “จ่าย” เพื่อแลกกับมัน ทั้งในเรื่องเวลา และค่าหน่วยกิต ช่องทางการเรียนรู้ใดบ้างที่ “คุ้มค่า” กับ “ต้นทุน” ที่ต้องจ่ายไป

 
 

วันที่: 2010-10-12

ม.อ.ภูเก็ต เปิดรับโควต้าทั่วประเทศ ปี 54

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครโดยวิธีพิเศษ (โควต้า) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปี 2554 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี 50 คน ตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤศจิกายน 2553

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศไทย ต้องสำเร็จการศึกษาในปี 2553 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้ง 4 ภาค (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5) ไม่ต่ำกว่า 2.50 กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยได้คะแนน (GPA) ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ รวม 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 5) ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 10 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 8 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.25 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 6 หน่วยกิต และมีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สำหรับเอกสารในการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครที่ได้รับการจัดส่งจากงานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่จัดส่งให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมติดรูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้วหน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 1 รูป สำเนาใบระเบียนผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ใบสรุปผลการเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนหรืออาจารย์หัวหน้าฝ่ายทะเบียนเป็นผู้รับรองความถูกต้อง ไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย ปทจ. กะทู้ ในนามนางประไพทิพย์ เพ็ชรประดับกุล ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประกาศนียบัตร บัตรรับรองความสามารถต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องศึกษาในโรงเรียนเดิมจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ซึ่งผู้ที่ยืนยันสิทธิตามที่มหาวิทยาลัยทุกคนต้องสอบ 0-NET เพื่อนำผลการสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดกลุ่มลงทะเบียนเรียน

ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองในวันเวลาราชการภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ได้ที่งานรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-7627-6050-1 และ 0-7627-6528 E-MAIL : phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th