Nationejobs.com
 

Learn & Earn

หากคิดจะสร้างโอกาสใหม่ๆ ในโลกของงาน วิชาความรู้ที่คุณมีอยู่ในวันนี้ อาจจะไม่เพียงพอเสียแล้ว สำหรับการเติบโต ในสายงานที่คุณรัก หรือเป็นทรัพย์สินติดตัว การจะได้มาซึ่งความรู้เราต้อง “จ่าย” เพื่อแลกกับมัน ทั้งในเรื่องเวลา และค่าหน่วยกิต ช่องทางการเรียนรู้ใดบ้างที่ “คุ้มค่า” กับ “ต้นทุน” ที่ต้องจ่ายไป

 
 

วันที่: 2011-05-10

สาขาปฐมวัยศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ เปิด Mini M. Ed รุ่น 3

โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย (รุ่นที่3) เปิดรับสมัครครู ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “สถานศึกษาปฐมวัยกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ดำเนินโครงการโดย สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด โดยมี รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย และ ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2575-2559 ต่อ 504 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมศึกษาเนื้อหาหลักสูตรได้ที่ www.planforkids.com (เริ่มเรียน 18 มิถุนายน 2554)