Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
ขอนำประเด็นการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  มาปุจฉา – วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อน ดังนี้      ปุจฉา มีหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงินอย่างไร   วิสัชน...
 
ขอนำประเด็นการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงินได้ตามวรรคสามของข้อ 2(61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 28 ก....
 
ขอนำประเด็นรายจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายให้กรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนมาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา  ทั้งนี้ ตามแนวหนังสือกรมสรรพากรที่ กค0706/5334 ลงวันที่ 26 มิ.ย.2549 ดังนี้        ปุจฉา กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กับกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธินำค่าเบี้ยประกัน...
 
สรรพสามิต เผยผู้ผิดเงื่อนไขโครงการรถคันแรก 3,800 ราย ในจำนวนนี้ส่งฟ้องศาลเรียกคืนเงิน 646 ราย เล็งยึดคืนภาษีวงเงินเกือบ 300 ล้านบาท  ด้านสหการประมูล แจงลีสซิ่งส่งสัญญาณ ขอกันพื้นที่จอดรถยึด 5 พันคัน ระบุส่วนหนึ่งเป็นรถยึดจากโครงการรถคันแรก คาดตลาดรถยนต์ปีนี้แข่งเดือดเหตุ ซัพพลายล้นตลาดจากทั้งรถใหม่และสต็อกรถเก่า ภาวะกำลังซื้อที่ชะลอตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เริ่มส่งผลกระทบต่...
 
ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557  เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล โดยกำหนดให้ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับส่วนแบ่งของกำไรหรือส่วนแบ่งเงินได้ที่ได้รับจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามมาตรา 42 (14) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พ...
 
ขอนำมาประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 ซึ่งกำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2558 เป็นต้นไป เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขประมวลรัษฎากร โดยนิยามศัพท์คำว่า “คณะ...
 
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2557 ที่ผ่านมา กำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2558 เป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสั...
 
เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รัฐบาล ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 305 (พ.ศ. 2557) กำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ย...
 
ได้มีคำถามจากท่านผู้อ่านเกี่ยวกับภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ และค่าใช้จ่ายในสถานประกอบการดังกล่าว จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ ปุจฉา กรณีบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสถานที่ในการถ่ายทำละคร หนัง ภาพยนตร์ และได้ทำการลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานบนที่ดินของกรรมการและขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดังกล่าวในชื่อของกรรมก...
 
ขณะนี้ย่างเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 โดยเฉพาะสำหรับท่านที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร ในระหว่างเดือนม.ค.ถึงเดือนมิ.ย. จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา กรณีที่ผู้มีเงินได้มีคู่สมรส และคู่สมรสเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ถึงประเภทที่ 8 ดังกล่าวในระหว่างเดือนม.ค.ถึงม...
 
คสช.ขานรับ"คลัง"เสนอเก็บภาษี "ชาเขียว-กาแฟ-เครื่องดื่มผสมน้ำตาล' ระบุเป็นเครื่องดื่มทำลายสุขภาพ คาดสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี พร้อมเตรียมเสนอลดสิทธิประโยชน์ภาษีลงทุนในบีโอไอ ขณะ'ต้น'หวั่นกระทบต้นทุน เสนอจัดเก็บ 111 รายการไม่มียกเว้น กระทรวงการคลังเสนอแผนการจัดเก็บภาษีหลายรายการ ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา ซึ่งนอกจากนี้เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ด...
 
คสช.คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ออกไป1ปี เพิ่มเป็น10% สรรพากรคาดรายได้เพิ่ม2.1แสนล้านในงบประมาณปี59 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ออกประกาศที่ 92/2557 เรื่อง "การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม" โดยลดเหลือ 6.3% ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557-30 ก.ย. 2558 และปรับเพิ่มเป็น 9% ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 แต่ประกาศดังกล่าวในทางปฏิบัติ คือ การคงอัตราภาษีที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี และจะเพิ่มเป็น 10% ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เนื...
 
ขอนำประเด็นข่าวภาษีสรรพากรมาปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ ปุจฉา ตามที่มีข่าวว่ากรมสรรพากรเตรียมเสนอวาระเร่งด่วนด้านภาษีให้ คสช. ในวันที่ 10 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา มีเรื่องใดบ้าง วิสัชนา เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ในแผนระยะสั้น กรมสรรพากรจะเสนอวาระเร่งด่วนทางด้านภาษีให้กับทาง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาต...
 
ดันพรบ.ทรัพย์สิน-ทยอยเก็บดีเซล-ทบทวน'แวต'-เพิ่มภาษีบาป เปิดแผนปฏิรูปภาษี ปรับกรมจัดเก็บเป็น'องค์กรกึ่งอิสระ'ตั้งหน่วยงานดูแลกลุ่มรายได้สูง คลังเสนอ'แพ็คเกจ'ปฏิรูปโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ ชงมาตรการระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี ทยอยเพิ่มภาษีดีเซล ดันกฎหมายทรัพย์สิน เก็บเพิ่มสินค้ากระทบสุขภาพ-สิ่งแวดล้อม-ภาษีบาป พร้อมทบทวน"แวต" ปรับกรมจัดเก็บเป็นหน่วยงาน"กึ่งอิสระ" ขณะ"นักวิชาการ" หนุ...
 
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เป็นกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั้งที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและที่ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี จึงขอนำม...