Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
ตามที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 199) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากรฯ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ยกเลิกประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 196)ฯ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ เพิ่มเติมรายการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการของผู้ ซื้อสิ...
 
ขอนำประเด็นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ที่รัฐบาลได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยกำหนดให้มีผลใช้บังคับสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 มาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา เป็นกรณีที่แน่นอนหรือไม่ว่า อัตราภาษีเงินได้บุ...
 
ตามที่ ครม. ได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร เพื่อปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยกำหนดให้มีผลใช้บังคับสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี พ.ศ. 2556 ที่จะใช้ยื่นรายการเงินได้ประจำปีภายในเดือนมีนาคม 2557 นี้ และสำหรับภาษี พ.ศ. 2557 รวมเป็นเวลา 2 ปี เพื่อที่จะได้มีการปรับแก้เป็นการถาว...
 
ขอนำประเด็นปัญหาเกี่ยวกับข้อความใหม่ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 มาปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ ปุจฉา ด้วยความเคารพเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในลำดับต่อไป ขอความอนุเคราะห์ขอให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติม คือ แต่เดิมเข้าใจว่า เรื่องใบกำกับภาษีเป็นการให้ความสำคัญกับเอกสาร มากกว่าใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ซึ่งอาจเห็นต่างกันได้ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ...
 
อธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 194) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 (7) แห่งประมวลรัษฎากรและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 195) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 (7) แห่งประมวลรัษฎากรพร้อมกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 196) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบ...
 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 อธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 196) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากรนอกเหนือไปจากข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” “สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ ...” และ “เลขทะเบียนรถยนต์” ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับใบกำกับภาษีที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกร...
 
ขอนำประเด็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2556 ตามแบบ ภ.ง.ด.94 สำหรับท่านที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้  ปุจฉา กำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 สำหรับการเสียภาษีเงินได้บุคคลครึ่งปีภาษี 2556 ในปีนี้ มีการขยายกำหนดเวลาหรือไม่ อย่างไร ...
 
กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2556 ตามแบบ ภ.ง.ด.94 สำหรับท่านที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ก็คือ ภายในช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ ปุจฉา มีแนวคิดอย่างไร เกี่ยวกับกรณีที่กำหนดให้ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตร...
 
คณะรัฐมนตรีมีมติวันนี้ (18 ธ.ค.) ให้กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาใหม่ โดยซอยย่อยขั้นบันไดเพิ่มจาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น มีผลบังคับใช้ในปี 2556 พร้อมอนุมัติให้สามีภริยาสามารถแยกยื่นภาษีได้ คาดรัฐบาลสูญรายได้จากภาษีลดลงราว 3.2 หมื่นล้านบาท ภายใต้โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่นี้ ผู้มีรายได้มากกว่า4 ล้านบาทต่อปี จะเสียภาษีในอัตราใหม่ 35% ลดลงจากอัตราเดิมที่ 37% ของ...
 
คลังชงครม.อุ้มผู้ ประกอบการ"อีเวนต์-จัดแสดงสินค้า" ให้นำค่าเช่า-ค่าก่อสร้าง-ค่าขนส่ง มาหักภาษีนิติบุคคลได้ 100% มีผล 1 ม.ค.-30 มิ.ย.55  รายงานข่าวเปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 มิ.ย.นี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเสนอมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการค้า บริการ และการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมทั้งเสนอร่างพระราชก...
 
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนที่ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตน สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย จึงกำหนดยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน ในระหว่างวันที่ 21 กันยายน...
 
ขอนำประเด็นการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 มาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา ตามที่มีพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทหรือห้า...
 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและจูงใจการลงทุนในด้านต่างๆ เน้นการลงทุนจากต่างประเทศ รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 เพื่อลดอัตราภาษีเงิน ได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี จากอัตร...
 
ผู้มีเงินได้ที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวต้องปฏิบัติอย่างไร ? รัฐบาล มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนที่ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตน สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย จึงกำหนดยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้อ อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดใ...
 
ขอ นำประเด็นความผิดที่คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ตรวจสอบและรับรอง บัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ตรวจพบมาปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉามีตัวอย่างการตรวจสอบการจัดกระดาษทำการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในแต่ละประเด็น อย่างไร วิสัชนา มีตัวอย่างการตรวจสอบการจัดกระดาษทำการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในแต่ละประเด็นดังนี้ 1. กรณีกระดาษทำ...