Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
ขอนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ทางภาษีอากรซึ่งเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีเงินสำรองของกิจการธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์มาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ ครับ ปุจฉา บริษัทฯ หารือเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามกฎกระท...
 
ขอนำหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ทางภาษีอากร ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการแบบสำเร็จรูปคืออะไร ซึ่งเป็นบทความของ คุณอนิรุทธ์ พิริยศักดิ์มนตรี (ทนายความ) จาก www.fpmconsultant.com ได้อ่านแล้วเห็นว่าต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่กำลังนำเสนออยู่ จึงขอนำเผยแ...
 
ขอนำหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ทางภาษีอากรซึ่งเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร มาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ครับ ปุจฉา กำหนดผลแห่งการสิ้นสุดของการฟื้นฟูกิจการอย่างไร วิสัชนา หากการฟื้นฟูกิจการประสบผลสำเร็จ ก็ให้ลูกหนี้กลับมาบริหารกิจการอีกครั้งเพื่อเป็นการเริ่มต้น...
 
ขอนำหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ทางภาษีอากร ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร มาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ครับ ปุจฉา มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในส่วนที่ได้ปลดหนี้หรือประนอมหนี้ให้ลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้อย่างไร วิสัชนา ตามข้อ...
 
ขอนำหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญ ออกจากบัญชีลูกหนี้ทางภาษีอากร ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร มาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ครับ ปุจฉา ช่วยสรุปหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญตามเงื่อนไขทางภาษีอากรที่ง่ายๆ ให้ด้วย วิสัชนา หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ อาจสรุปเป็นตารางได...
 
ขอนำหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ทางภาษีอากร ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร มาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ครับ ปุจฉา มีข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร กรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท รวมทั้งลูกหนี้ที่มีจำนวนไม่เกิน ...
 
ในสัปดาห์นี้ขอนำหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ทางภาษีอากร ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร มาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ ปุจฉา หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากรกำหนดไว้อย่างไร วิสัชนา หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร ตามมาตรา 65 ทวิ (9) ...
 
ขอนำปัญหามาการเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้า ประกันชีวิต ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 115/2545 มาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา บริษัทประกันชีวิตที่เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทน หรือนายหน้าหรือหัวหน้าตัวแทน ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอย่างไร วิสัชนา บริษัทประกันชีวิตที่เป...
 
ขอนำปัญหามาการเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้า ประกันชีวิต ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 115/2545 มาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา กรณีตัวแทนหรือนายหน้า หรือหัวหน้าตัวแทนมีเงินได้ตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเสียภาษีเงินได้อย่างไร วิสัชนา กรณีดังกล่าว ให้ตัวแทนหรือนายหน้าห...
 
กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ไว้นานแล้วตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 115/2545 ลงวันที่ 17 กันยายน 2545 จึงเห็นควรนำมาปัดฝุ่นทบทวนในส่วนที่เป็นปัญหาทางภาษีอากรของกิจการดังกล่าว โดยนำมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ ปุจฉา มีข้...
 
ขอนำประเด็นปัญหาเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามบทบัญญัติมาตรา 50 (1) วรรคสาม มาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา มีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับจำนวนเงินได้พึงประเมินที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าใช้จ่าย เพื่อการ...
 
ขอนำประเด็นปัญหาเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามบทบัญญัติมาตรา 50 (1) วรรคสาม มาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้แก่ เงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้...
 
ขอนำประเด็นปัญหาเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว เพราะเหตุออกจากงาน ตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามบทบัญญัติมาตรา 50 (1) วรรคสาม มาปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา กรณีข้าราชการที่รับราชการครบ 10 ปีบริบูรณ์แล้วลาออกจากราชการ มีสิทธิได้รับบำเหน็จหรือไม่อย่างไร ว...
 
กฎหมายรัฐธรรมนูญได้กำหนดหน้าที่ของบุคคลว่า บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนด การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของท่านที่มีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ซึ่งในปีนี้วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรม...
 
ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้คำนวณต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินและหลักการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ขอนำประเด็นการยกเว้นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร มาปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ ปุจฉา รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้มีอย่...