Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้คำนวณต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินและหลักการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ขอนำประเด็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร มาปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ ปุจฉา ขอให้ช่วยจำแนกเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2 ตามบทบัญญัติมาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติว่า “เงินได้เนื่องจากหน...
 
ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้คำนวณต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินและหลักการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ขอนำประเด็นการยกเว้นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา มูลค่าของเครื่องแบบซึ่งลูกจ้างได้รับจากนายจ้างในจำนวนคนละไม่เกินสองชุดต่อปี และเสื้อนอกในจำนวนคนละ...
 
ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้คำนวณต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินและหลักการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ขอนำประเด็นการยกเว้นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ในส่วนที่เป็นเงินได้จากกองทุนประกันสังคม ก...
 
ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้คำนวณต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินและหลักการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ขอนำประเด็นเงินได้พึงประเมินมาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา รายการยกเว้นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จัดเป็นหมวดหมู่ได้อย่างไรบ้าง วิสัชนา รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 4...
 
ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้คำนวณต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินและหลักการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ขอนำประเด็นเงินได้พึงประเมินมาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดไว้อย่างไร วิสัชนา เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ประ...
 
ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้คำนวณต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินและหลักการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ขอนำประเด็นเงินได้พึงประเมินมาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดไว้อย่างไร วิสัชนา เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งล...
 
ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้คำนวณต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินและหลักการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ขอนำประเด็นเงินได้พึงประเมินมาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา มีหลักการจัดแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินอย่างไร วิสัชนา การจัดแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร ได้กำหนดแบ่งตามลักษณะที่มาของเง...
 
ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้คำนวณต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินและหลักการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ขอนำประเด็นเงินได้พึงประเมินมาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากแหล่งเงินได้ในประเทศไทย กับแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ เป็นไปตามหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้ที่กำหนดเป็นหลักแห...
 
ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้คำนวณต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินและหลักการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ขอนำประเด็นเงินได้พึงประเมินมาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ปุจฉา โดยทั่วไปมีการกำหนดหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้ไว้อย่างไร วิสัชนา ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลมี โดยทั่วไปรัฐบา...
 
ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้คำนวณต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินและหลักการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน รวมทั้งหลักการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินอย่างดีพอ จึงจะสามารถคำนวณภาษีเงินได้ได้อย่างถูกต้อง เพราะเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทมีข้อกำหนดในการคำนวณภาษีเงินได้ที่แตกต่างกันทั้งในส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้ และในส่วนของค่าใ...
 
ขอนำแนวปฏิบัติในการเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าที่ถูกหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติในการเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (ก) และ (ช) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเป็นการเหมา ในอัตราร้อยละ 15.0 ของเงินได้ อย่างไร วิสัชนา แนวทางการ...
 
ขอนำประเด็นผู้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนาดังนี้ ปุจฉา ผู้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิสัชนา ได้มีการกำหนดยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าบุคคลต่างๆ ดังกล่าวจะมีเงินได้พึงประเมินประเภทใดในหน้าที่ตำแหน่งงานหรือกิจการที่กำหน...
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประกอบด้วยผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดารวมทั้งผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีและกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง ขอนำประเด็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบด้วยผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้งผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี และกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณ...
 
ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่สามารถยกเว้นภาษีสำหรับเบี้ยประกันภัยได้ ขอนำประเด็นค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 47 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร และการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันชีวิตในส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2...
 
ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ตามมาตรา 47 (1)(ง)มีการยกเว้นภาษีที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ขอนำประเด็นค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 47 (1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร และการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันชีวิตในส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2(61) มาเป็นประเด็น...