Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
ตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2545 เป็นต้นมา ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใช้ทางกฎหมาย ของข้อความที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีสาระสำคัญว่า ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้นำเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพที่เป็นมาแต่เดิมอย่างเอกสารต้นฉบับ ถ้าได้นำเสนอหรือเก็บรักษาในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด...
 
เชื่อกันว่า การวิจัยและพัฒนาจะช่วยให้ประเทศชาติมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าหรือบริการ อันจะนำมาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงทางเศรษฐกิจ รัฐจึงมีนโยบายให้การสนับสนุนแก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ที่ผู้ทำการวิจัยและพัฒนา โดยให้สิทธิประโยชน์ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ในส่วนที่ที่เป็นรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา จึงขอนำมาเป็นประเด็น ปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากคราวก่...
 
ในสัปดาห์นี้ขอนำประเด็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ในส่วนของรายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้นมาเป็นประเด็น ปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากคราวก่อนดังนี้ ปุจฉา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการคืออะไร วิสัชนา ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กำหนดให้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในสำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการ...
 
ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคล เรามักจะได้ยินแต่ประเด็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนรายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น ค่อนข้างเป็นประเด็นใหม่ อาทิ รายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา รายจ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ซึ่งล้วนแต่เป็นสิทธิประโยชน์ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงขอนำประเด็น ปุจฉา...
 
ในการประกอบกิจการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน การให้บริการ และการให้กู้ยืมเงิน ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น โดยทั่วไปต้องได้รับผลตอบแทนจากกิจการดังกล่าว ได้แก่ ค่าขายหรือค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือดอกเบี้ย ตามราคาตลาด ในกรณีที่ผลตอบแทนจากการประกอบกิจการดังกล่าว ไปเป็นไปตามราคาตลาด โดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะประเมินผลตอบแทนจากการประกอบกิจการดังกล่าวให้เป็นไป...
 
พักเรื่องหนักๆ ไปตะลุย "นิวยอร์ก-วอชิงตัน ดี.ซี." กับคอลัมนิสต์ "หมอภาษี" ที่แฝงไว้ด้วยเกร็ดความรู้เรื่องภาษีเช่นเคย บทความนี้นั่งเขียนริมน้ำตกไนการา (Niagara Fall ; NY) ที่เมืองบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก ต้องยอมรับในความอลังการของกระแสน้ำจากแม่น้ำไนการาอันกว้างใหญ่ ซึ่งไหลมารวมกันแล้วตกจากหน้าผาครึ่งวงกลม ซึ่งมีความยาวของแนวน...
 
ขอนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.115/2545 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ลงวันที่ 17 กันยายน 2545 มาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ ...
 
ขอนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 115/2545 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการตัวแทน ประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ลงวันที่ 17 กันยายน 2545 มาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อน ดังนี้ ...
 
แกรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.115/2545 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการตัวแทน ประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ลงวันที่ 17 กันยายน 2545 จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา ดังนี้ ...
 
แม้ไขปัญหาภาษีอากรจะได้เคยนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.118/2545 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 เพื่อให้การคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน มาเป็นประเด็น ปุจฉา-วิสัชนา ณ ที่นี้แล้ว แ...
 
เตรียมวางแผนภาษี รับมือเรื่องของสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ และ Franchise License ของโลกธุรกิจวันนี้ ที่ดูจะมีความสำคัญกว่าตัว "สินค้า" เสียอีก? - ตัน ภาสกรนที CEO ของโออิชิ กรุ๊ป?ได้วิเคราะห์ถึงธุรกิจของตนไว้อย่างน่าฟังว่า "หากมีผู้ติดต่อขอซื้อตรา ?Oishi? ไปจากมือตนในวันนี้ จะมีมูลค่าราว 25,000 ล้านบาท!"? วิธีคำนวณดังกล่าวคิดมาจา...
 
ผู้เขียนเป็นผู้หนึ่งที่ชอบออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอมาหลายปีแล้ว?ซึ่งได้ผลดีมากต่อทั้งร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ โดยสังเกตได้จากผลการตรวจร่างกาย ผลตรวจเลือด และชีพจรการเต้นของหัวใจ เป็นต้น การออกกำลังกายยังช่วยผ่อนคลายอารมณ์และจิตใจ (เบิกบาน) ให้นักธุรกิจและนักวิชาการ (ที่ใช้สมอง) ได้ดีที่สุด?สังเกตได้จากผู้เขียนเอง วันใดที่...
 
กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจ่ายเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross currency swap) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.114/2545 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2545 เนื่องจากการจ่ายเงินตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ ณ ที่จ่า...
 
พักเรื่องหนักๆ ไปตะลุย "นิวยอร์ก-วอชิงตัน ดี.ซี." กับคอลัมนิสต์ "หมอภาษี" ที่แฝงไว้ด้วยเกร็ดความรู้เรื่องภาษีเช่นเคย บทความนี้นั่งเขียนริมน้ำตกไนการา (Niagara Fall ; NY) ที่เมืองบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก ต้องยอมรับในความอลังการของกระแสน้ำจากแม่น้ำไนการาอันกว้างใหญ่ ซึ่งไหลมารวมกันแล้วตกจากหน้าผาครึ่งวงกลม ซึ่งมีความยาวของแนวน้ำตกราว 500 เมตร?ทั้...
 
ความในตอนที่แล้วได้ร่ายยาวเกี่ยวกับปัญหาของ SMEs ในหลายมิติที่ผูกโยงกันเป็นใยแมงมุม?โดยได้เน้นกล่าวถึงมูลเหตุของการหลีกเลี่ยงภาษี และสาเหตุที่ SMEs ไม่ยอมจัดทำบัญชีให้สมบูรณ์ ซึ่งเป็นปรัศนีย์เช่นเดียวกับการถามว่า ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน? สำหรับท่านผู้อ่านและเถ้าแก่ใหม่ (SMEs) ที่สนใจเนื้อหา?กรุณาคลิกเข้าไปที่ website ของสถาบันภาษี Tax Research Ce...