Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
 

วันที่: 2009-10-04

เงินได้พึงประเมิน (4)
ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้คำนวณต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินและหลักการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน

ขอนำประเด็นเงินได้พึงประเมินมาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้

ปุจฉา มีหลักการจัดแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินอย่างไร

วิสัชนา การจัดแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร ได้กำหนดแบ่งตามลักษณะที่มาของเงินได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่าย เนื่องจากเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทมีอัตราค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน ซึ่งตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดแบ่งเงินได้ออกเป็น 8 ประเภทตามมาตรา 40 (1) ถึง (8) แห่งประมวลรัษฎากรดังนี้

1.การจำแนกตามบ่อเกิดของเงินได้พึงประเมิน ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำ เงินได้เนื่องจากทรัพย์สิน และเงินได้เนื่องจากกิจการที่ทำ

2.การจำแนกตามค่าใช้จ่าย กล่าวคือ บางประเภทเงินได้กฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาเท่านั้น ได้แก่ เงินได้ตามมาตรา 40 (1)(2) (3) - เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ์ (5) (ข) และ (ค) บางประเภทเงินได้กฎหมายไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายใดๆ ได้แก่ เงินได้ตามมาตรา 40 (3) - ที่มิใช่ค่าแห่งลิขสิทธิ์ (4) และบางประเภทเงินได้กฎหมายยอมให้เลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือจะเลือกหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรก็ได้ ได้แก่ เงินได้ตามมาตรา 40 (5)(ก) (6) (7) และ (8)

ปุจฉา เงินได้พึงประเมินจากหน้าที่งานที่ทำตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร แตกต่างกันอย่างไร

วิสัชนา ในเบื้องต้นพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายดังนี้

เงินได้ประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างชำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน

เงินได้ประเภทที่ 2 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้นั้นไม่ว่าหน้าที่ หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ