Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
 

วันที่: 2013-11-11 10:46:22

ข้อความใหม่ในใบกำกับภาษี (4)

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปต้องมีรายการโดยครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

โดยเฉพาะที่ต้องออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 นอกจากรายการ 1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” และรายการ “ชื่อ” “ที่อยู่” และ “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” มีดังต่อไปนี้

3. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 มีการกำหนดให้เพิ่มข้อความใหม่ ดังนี้
(1) กรณีไม่ว่าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม และเฉพาะกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเป็นผู้ที่ต้องมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา 3 เอกาทศ แห่งประมวลรัษฎากร ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เดียวกันก็ได้ 
(2) เฉพาะกรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเป็น “ผู้ประกอบการจดทะเบียน” ให้ระบุข้อความรายการเกี่ยวกับสถานประกอบการตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าวว่าเป็น “สำนักใหญ่” และ “สาขาที่ ..”

ทั้งนี้ โดยข้อความที่กำหนดให้เพิ่มเติมขึ้นใหม่ทั้งสองรายการดังกล่าว จะจัดทำให้มีขึ้นโดยการตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองก็ได้

4. เลขที่ใบกำกับภาษีเป็นรายการที่ต้องจัดให้มีในใบกำกับภาษีทุกฉบับ ส่วนเล่มที่ของใบกำกับภาษีนั้น จะจัดให้มีหรือไม่ก็ได้

5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้า

6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง

7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี โดยทั่วไปได้แก่ วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือการให้บริการเกิดขึ้น

8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด ซึ่งเป็นข้อความที่กำหนดให้มีอยู่ก่อนแล้ว ประกอบด้วย
(1) คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป รวมกับเอกสารทางการค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน และใบกำกับภาษีมิใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว 
ทั้งนี้ รายการคำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” นี้ต้องจัดทำขึ้นโดยการตีพิมพ์มาจากโรงพิมพ์ หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีที่ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนั้นจัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ มิฉะนั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะนำไปใช้เป็นภาษีซื้อไม่ได้ ต้องให้ยกเลิกแล้วออกใหม่แทนฉบับเดิมเท่านั้น
(2) ข้อความว่า “สาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือ...” ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง และสถานประกอบการที่มิใช่สำนักงานใหญ่ได้นำใบกำกับภาษีของสถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ไปส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้
(3) ข้อความว่า “เลขทะเบียนรถยนต์” ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการสถานบริการน้ำมันได้ขายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือได้ขายสินค้าหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรถยนต์ ที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

 

Tags : ข้อความใหม่ในใบกำกับภาษี • สุเทพ พงษ์พิทักษ์