Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
 

วันที่: 2014-05-19 15:36:39

เตรียมตัวยื่นแบบ ภ.ง.ด.50

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เป็นกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50

เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั้งที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและที่ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา กำหนดเวลา 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี มีหลักเกณฑ์ในการนับอย่างไร

วิสัชนา กำหนดเวลา 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ที่กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ รวมบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยประเภทการขนส่งระหว่างประเทศ และมูลนิธิหรือสมาคมที่มิได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55 ตามลำดับ ต่อทางราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ เนื่องจากในปีนี้วันสุดท้ายตรงกับวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 จึงไม่มีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55 แต่อย่างใด

ปุจฉา แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ที่จะใช้ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จะใช้แบบที่พิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้ Down Load มาจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ได้หรือไม่

วิสัชนา ในทางปฏิบัติ จะใช้แบบพิมพ์ที่กรมสรรพากรจัดพิมพ์และส่งไปให้ หรือจะใช้แบบที่พิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวก็ได้ แต่กรมสรรพากรห้ามมิให้ใช้แบบ ภ.ง.ด.50 ฉบับถ่ายเอกสาร เพื่อป้องกันความสับสนและการแก้ไขแบบแสดงรายการ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นมา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีทางเลือกเกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ได้สองทางคือ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร พร้อมกับแนบงบดุบ งบกำไรขาดทุนที่มีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองบัญชี หรือจะเลือกยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th และได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 127) ลงวันที่ 17 เมษายน 2546 สำหรับแบบ ภ.ง.ด.50

และในการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากรดังกล่าว สามารถยื่นแบบได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ หรือเท่ากับไม่มีวันหยุดนั่นเอง

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

 

Tags : เตรียมตัวยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 • สุเทพ พงษ์พิทักษ์