Nationejobs.com
 

Legal Advice

กฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นของ “คนทำงาน” แต่มีคนทำงาน ในสัดส่วนที่น้อยมาก ที่มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับตัวเอง legal Advice จะเป็นสื่อกลางระหว่าง “ผู้เชี่ยวชาญ” และผู้อ่าน เพื่อขยายพรมแดน ความรู้ในเรื่องนี้

 
 

วันที่: 2014-07-29 11:32:54

คสช.ขึ้นแวต10%มีผล1ต.ค.58

คสช.คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ออกไป1ปี เพิ่มเป็น10% สรรพากรคาดรายได้เพิ่ม2.1แสนล้านในงบประมาณปี59

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ออกประกาศที่ 92/2557 เรื่อง "การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม" โดยลดเหลือ 6.3% ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557-30 ก.ย. 2558 และปรับเพิ่มเป็น 9% ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 แต่ประกาศดังกล่าวในทางปฏิบัติ คือ การคงอัตราภาษีที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี และจะเพิ่มเป็น 10% ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558

เนื่องจากอัตรา 7% แบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% และภาษีท้องถิ่น 0.7% และหากเก็บ 10% ก็จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม9% ภาษีท้องถิ่น 1% ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร

ทั้งนี้ ตามประมวลรัษฎากร กำหนดเพดานอัตราภาษีไว้ที่ 10% แต่รัฐบาลหลายยุคได้ออกพระราชกฤษฎีกาลดเหลือ 7% โดยรัฐบาลต้องต่ออายุพระราชกฤษฎีกาทุกครั้งเพราะกำหนดให้มีอายุเพียง 1 ปี

พระราชกฤษฎีกา ปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่ 30 ก.ย. 2557 ซึ่งจะส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 10% ดังนั้นประกาศคสช.เท่ากับว่าคงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ออกไปอีก 1 ปี และจะเพิ่มเป็น 10% ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558

การประกาศขึ้นภาษีเป็น 10% ในปีหน้า ถือเป็นครั้งแรกที่ประกาศออกมาอย่างชัดเจน โดยก่อนหน้านั้นไม่มีรัฐบาลใดกล้าประกาศใช้

สำหรับ รายละเอียดของประกาศ มีดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 549) พ.ศ. 2555

ข้อ 2 ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ร้อยละ 6.3 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2557 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558

(2) ร้อยละ 9 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาออกตามความในมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534

ข้อ 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้

ข้อ 5 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดี กรมสรรพากร กล่าวว่าประกาศคสช.ปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จะส่งผลให้อัตราการจัดเก็บแวตของสินค้าและบริการอยู่ที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี เพราะอัตราที่ประกาศยังไม่รวมภาษีท้องถิ่น 0.7% ซึ่งการประกาศปรับลดนั้นเป็นการลดจากอัตราเพดานการจัดเก็บที่ 10%

ส่วนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป จะทำให้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่คสช.ประกาศ 9% นั้น เมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่นอีก 1% จะทำให้อัตราจัดเก็บแวตของสินค้าและบริหารอยู่ที่ 10%

"ทุกๆ 1% ของภาษีที่เพิ่มขึ้น จะทำให้กรมสรรพากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 7 หมื่นล้านบาท หรือ มีรายได้เพิ่ม 2.1 แสนล้านบาท ในงบประมาณ 2559 อย่างไรก็ตาม แวตก็สามารถปรับลดได้เป็นปีๆไปตามเหมาะสม"

 

 

Tags : คสช. • ภาษีมูลค่าเพิ่ม • แวต • ประสงค์ พูนธเนศ • กรมสรรพากร • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา