Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2018-02-02

วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษ “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น”

✏ วันที่ 31 มกราคม 2561 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ได้เยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาสครบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยนายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้การต้อนรับและนำชมห้องจัดแสดงภายในหมู่พระวิมานวังหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ปรับปรุงใหม่ จำนวน 4 ห้อง คือ พระนครพระที่นั่งอุตราภิมุข (จัดแสดงเรื่องอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์) พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข (จัดแสดงเรื่องโลหศิลป์ : ประณีตศิลป์ในงานโลหกรรม) พระที่นั่งบูรพาภิมุข (จัดแสดงเรื่องศัสตราวุธ : ศาสตร์และศิลป์ในการสงคราม) และพระที่นั่งทักษิณา ภิมุข (จัดแสดงเรื่องนาฏดุริยางค์ : มหรสพและการละเล่นของหลวง)

ในการนี้ รมว.กก. ได้สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับผู้พิการ และบุคคลทั่วไป เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มให้สามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวก

ทั้งนี้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น” (The History of Japanese Art: Life and Faith) ในโอกาสครบรอบ 130 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2224 1402, 0 2224 1370