Nationejobs.com
 

News & Events

 
 

วันที่: 2018-03-09

วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย
ด้าน ​ผอ.อ.อ.ป..กล่าวต่อไปอีกว่า.ในวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี อ.อ.ปได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันช้างไทย”ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 นี้ มีกำหนดจัดกิจกรรมวันช้างไทยขึ้นระหว่างวันที่.12–13 มีนาคม 2561 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ หรือ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ภายใต้แนวคิด “รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย” มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนไทยได้รับรู้เรื่องราวของช้าง ทั้งในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูช้างของคนไทย ควบคู่ ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามในการระลึกถึงบุญคุณของช้างที่มีต่อประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป

พิธีฮ้องขวัญช้าง... สำหรับในวันดังกล่าวฯ ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง จะจัดกิจกรรมขึ้น อย่างยิ่งใหญ่ อาทิ พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ, บวงสรวงรูปหล่อเจ้าพระยาไชยานุภาพ เพื่อรำลึกช้างคู่บารมีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว, พิธีฮ้องขวัญช้าง (บายศรีสู่ขวัญ), กิจกรรมใส่บาตรร่วมกับช้าง, การประกวดธิดาคชบาล, การประกวดจัดซุ้มอาหารขององค์การบริหารส่วนตำบลและโรงเรียนโดยรอบสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ, การประกวดภาพถ่ายช้าง และการจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อาหารช้าง เป็นต้น

​ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม “วันช้างไทย ประจำปี 2561” ในระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2561 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง