Nationejobs.com
 

Tips & Tools

คำแนะสำหรับคนที่ต้องการหางานทำ เช่น การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ สำนวนและอื่น โดยคุณธนพล จาดใจดี

 
 

วันที่: 2004-10-30

โครงสร้างของจดหมายสมัครงาน (ตอนที่ 7)

วันนี้ผมจะขอพูดถึงโครงสร้าง ของจดหมายสมัครงาน (Structure of Application Letter) โดยรวบรัด เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน ได้ทันทีเลยนะครับ

โดยสรุปแล้วจดหมายสมัครงาน ประกอบด้วยส่วนสำคัญอยู่ 8 ส่วนตามโครงสร้างนี้

      1. ที่อยู่ของผู้ส่งจดหมาย
(Sender's address)
    2. วันเดือนปี
(Date)
 
 

3. ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ
(Receiver's address)

   
  4. คำขึ้นต้นจดหมาย
( Salutation)
   

   
5. ย่อหน้าที่ 1 วัน เดือน ปี ของข้อความที่ลงโฆษณา แหล่งที่พบข้อความ ที่ลงโฆษณา -บอกตำแหน่งงานที่ตนสมัคร
ย่อหน้าที่ 2 - อายุของผู้สมัคร - สถานภาพการสมรส และสุขภาพ วุฒิการศึกษา พร้อมทั้งระบุวิชาที่เรียน - ประสบการณ์ที่สำคัญ หรือความสำเร็จ ที่ได้รับการยกย่อง
ย่อหน้าที่ 3 - อาจจะบอกว่าได้แนบเอกสารอื่นๆ มาด้วย บอกเหตุผลที่ต้องการงานนี้ - ขอเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 


    6. คำลงท้ายจดหมาย
(Complimentary Close)
 
   
7. ลายเซ็น
(Signature)
 
 


8. สิ่งที่ส่งมาด้วย

โดยแต่ละส่วนมีคำอธิบายย่อๆ ตามลำดับหมายเลขดังนี้

1. ที่อยู่ของผู้ส่งจดหมาย (Sender's address) ต้องเขียนให้ละเอียด และสะกดคำให้ถูกต้อง

2. วันเดือนปี (Date) ควรเขียนคำเต็มอย่าย่อดังที่เคยอธิบายมาแล้ว

3. ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ (Receiver's address) คือชื่อ และที่อยู่ของนายจ้างซึ่งดูได้จากโฆษณานั้นๆ

4. คำขึ้นต้นจดหมาย ( Salutation) ก็คือ การทักทายกันนั่นเอง ซึ่งก็มีกฎย่อๆ ว่า ถ้าไม่ทราบชื่อผู้รับก็ใช้ Dear, Sir, Dear Madam, เป็นต้น และลงท้ายจดหมายว่า Yours faith fully, แต่ถ้าทราบชื่อผู้รับก็ให้ใช้ผู้รับ เช่น Dear Mr. Aslin, และลงท้ายจดหมายว่า Yours Sincerely, เป็นต้น

5. เนื้อหาของจดหมาย (Body of Letter) โดยปกติเนื้อหาจดหมายจะแบ่งออกเป็นแค่ 3 ย่อหน้าเท่านั้น โดยแต่ละย่อหน้าประกอบด้วยเนื้อหาคร่าวๆ ดังนี้

ย่อหน้าที่ 1 - วัน เดือน ปี ของข้อความที่ลงโฆษณา - แหล่งที่พบข้อความที่ลงโฆษณา - บอกตำแหน่งงานที่ตนสมัคร

ย่อหน้าที่ 2 - อายุของผู้สมัคร - สถานภาพการสมรส และสุขภาพ - วุฒิการศึกษา พร้อมทั้งระบุวิชาที่เรียน - ประสบการณ์ที่สำคัญ หรือความสำเร็จที่ได้รับการยกย่อง

ย่อหน้าที่ 3 - อาจจะบอกว่าได้แนบเอกสารอื่นๆ มาด้วย - บอกเหตุผลที่ต้องการงานนี้ -ขอเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

6. คำลงท้ายจดหมาย (Complimentary Close) (ดูเพิ่มเติมในข้อ 4)

7. ลายเซ็น (Signature) เมื่อเซ็นแล้วต้องมีชื่อนามสกุลเต็มกำกับไว้ด้วย

8. สิ่งที่ส่งมาด้วย (Enclosures) อาจจะใช้คำย่อว่า Enc: หรือ Encl: แล้วระบุเอกสารที่แนบไปด้วยนั้น ตามลำดับ ครับก็คงจะละเอียด พอที่จะเข้าใจนะครับ

ตอนหน้าคอยพบกับ สำนวนภาษาอังกฤษที่สำคัญครับ สวัสดีครับ!