Nationejobs.com
 

Tips & Tools

คำแนะสำหรับคนที่ต้องการหางานทำ เช่น การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ สำนวนและอื่น โดยคุณธนพล จาดใจดี

 
 

วันที่: 2014-10-30 11:04:16

เปลี่ยนตัวคุณ เป็นตัวคูณ

งานในทุกตำแหน่งจะต้องมีตัวตายตัวแทน หรือมีคนที่ทำงานนั้นๆได้อย่างน้อย 2 คน อย่าฝากงานไว้กับใครคนใดคนหนึ่ง

ทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร หรือแม้แต่ส่วนบุคคล การพัฒนาตนให้เป็นคนคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังมีจิตสำนึกที่จะดำเนินการสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่องค์กรต่างๆต้องการ โดยเริ่มตั้งแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง จนถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมด้วยการจัดระบบตัวเอง การบริหารเวลา และการจัดระบบงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการได้เป็นอย่างดี บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ จนถึงการกำหนดชีวิตของตัวเราว่าต้องการอะไร ต้องการไปให้ถึงจุดใด และมีวิธีไปให้ถึงจุดนั้นได้อย่างไร

โดยอาจเริ่มต้นตั้งแต่การรู้จักและเข้าใจตัวเอง การสร้างแรงบันดาลใจและกำหนดเป้าหมายในชีวิต การกระตุ้นจูงใจตัวเองเพื่อสร้างแรงขับดันภายในโดยไม่จำเป็นต้องรอสิ่งเร้าภายนอก ตลอดจนถึงการสร้างสมดุลให้กับตนเอง อันจะนำพามาซึ่งความสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว(ครอบครัว) แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการที่ได้สร้างประโยชน์ที่มากกว่าแค่ทำงานในหน้าที่ให้ได้ดีเท่านั้น หากแต่อยู่ที่การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับคนรอบข้าง โดยเฉพาะการที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารองค์กรให้เป็นรุ่นพี่ที่ช่วยดูแลรุ่นน้องหรือพนักงานที่เข้าใหม่

เพราะนอกจากจะต้องรู้ลึกในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบแล้ว ยังต้องรู้กว้างถึงภาพรวมขององค์กร การเชื่อมประสานงานทั้งก่อนและหลังในกระบวนการต่างๆ และที่สำคัญที่สุดของการที่จะพัฒนาคนอื่นขึ้นมาให้มีความสามารถได้อย่างรวดเร็วนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะการถ่ายทอดซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในการยกระดับตัวเองขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น เพราะการจะถ่ายทอดความรู้และฝึกปรือให้ผู้อื่นมีความเข้าใจและทำได้ในระยะเวลาสั้นนั้น ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างมาก

เราอาจต้องทำงานมากขึ้นและหนักขึ้น ไม่ใช่แค่รักษา “ระดับมาตรฐานการทำงาน” เท่านั้น หากแต่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อที่จะนำมันมาผสมผสานกับแนวทางการปรับปรุงงานแบบเดิมที่ค่อยเป็นค่อยไป โดยเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยเมื่อนำมาประยุกต์ใช้อย่างถูกที่ถูกทางร่วมกับแนวคิดการปรับปรุงงาน ก็สามารถทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดี

บทบาทของหัวหน้างาน และสิ่งจำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Good Supervisors) ที่เราเคยรับรู้กันว่าประกอบด้วย ทักษะที่จำเป็น 5 ประการ ได้แก่

1.ความรู้ในงาน (Knowledge of the Work) ไม่ใช่แค่งานหรือกระบวนการที่ตนเองทำอยู่เท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงงานอื่นข้างเคียง งานก่อนหน้าเรา และงานที่อยู่ต่อจากเรา รวมไปถึงงานใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังอันเนื่องมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต นั่นคือต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

2.ความรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบ (Knowledge of Responsibilities) หัวหน้างานต้องทำความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสมาชิกในทีม และผลงานที่สมาชิกในทีมช่วยกันทำขึ้น การตัดสินใจที่จะทำให้งานในความรับผิดชอบประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

3.ทักษะในการสอนงาน (Skill in Instructing) การถ่ายทอดและชี้แนะให้สมาชิกในทีม มีความรู้และทักษะในการทำงานอย่างรวดเร็ว ปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

4.ทักษะในการปรับปรุงงาน (Skill in Improving Methods) ไม่ใช่แค่การทำงานซ้ำๆตามขั้นตอนเท่านั้น หัวหน้างานและสมาชิกในทีมจะต้องช่วยกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร วัตถุดิบ และกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการคิดวิเคราะห์และปรับปรุงให้ดีขึ้น และ

5.ทักษะในการนำ (Skill in Leading) เป็นการสร้างทีมที่มีความเข้าอกเข้าใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน

ทักษะการสอนงานเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่จะทำให้ตัวเราเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น เพราะถ้าเราสอนหรือชี้แนะคนอื่นได้ก็จะทำให้องค์กรมีคนที่เก่งในเรื่องนั้นๆมากขึ้น สำหรับใครหลายคนที่ยังมีทัศนคติแบบ “ขอเก่งคนเดียว รู้คนเดียว” โดยคิดว่านั่นคือการทำให้ตนเองเป็นบุคคลสำคัญขององค์กร ต้องบอกเลยว่าคิดผิดอย่างสิ้นเชิง เพราะองค์กรสมัยใหม่จะต้องเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และการยอมรับ อีกทั้งองค์กรในปัจจุบันมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ใครที่กอดงานของตนเองไว้และไม่คิดจะพัฒนาไปไหน ก็ไม่มีทางที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้ หากแต่ถ้าเราสามารถจะทำให้มีคนทำงานแทนเราได้มากมายหลายคน เราก็มีเวลาที่จะไปพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ มากกว่าที่จะต้องมาทำงานนั้นอยู่เพียงคนเดียว เพียงเพราะไม่มีใครทำแทนเราได้

หลักสูตรยอดฮิตในปัจจุบันนี้ก็คือ Train the Trainer เพราะในความเป็นจริงแล้ว ความรู้และประสบการณ์ตรงในงานและกระบวนการผลิตของแต่ละแห่ง ไม่มีทางที่จะไปหาเรียนได้จากภายนอก หากแต่จะต้องเรียนรู้จากคนภายในที่เข้าใจในงานนั้นเป็นอย่างดี การพัฒนาบุคลากรภายในให้ขึ้นมาเป็นวิทยากรฝึกสอนคนรุ่นใหม่ๆจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นเรามาเปลี่ยนตัวคุณให้กลายเป็นตัวคูณกันดีกว่า เพราะถ้าเรามีพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่เก่งๆและมีความสามารถในงาน การควบคุมงานก็แทบจะไม่มีความจำเป็นมาก อีกทั้งเมื่อบุคลากรในตำแหน่งนั้นๆมีการลาออก โยกย้ายไปดูแลงานด้านอื่น หรือเลื่อนขั้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้น เราก็ไม่ต้องกังวลว่างานจะสะดุดหรือหยุดลง เพราะได้เตรียมคนเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างไว้พร้อมแล้ว และทดแทนได้ในทันที โดยที่ยังรักษาระดับผลิตภาพการผลิตขององค์กรไว้ได้

ผู้บริหารองค์กรจึงพึงระลึกไว้เสมอว่า งานในทุกตำแหน่งจะต้องมีตัวตายตัวแทน หรือมีคนที่ทำงานนั้นๆได้อย่างน้อย 2 คน อย่าฝากงานไว้กับใครคนใดคนหนึ่ง จำเป็นต้องมีมือหนึ่งมือสองไว้รองรับกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเสมอ ดังนั้นการฝึกปรือคนของตนให้มีทักษะหลากหลาย (Multi skill) ทำได้มากกว่างานแต่สามารถสอนงานผู้อื่นได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะนั่นหมายความว่าองค์กรของเราเต็มเป็นด้วยตัวคูณ ที่พร้อมจะขยายผลและยกระดับความสามารถการแข่งขันขององค์กร เมื่อถึงวันที่จะต้องขยายงานขยายกิจการนั่นเอง

 

 

Tags : จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว