Nationejobs.com
 

Tips & Tools

คำแนะสำหรับคนที่ต้องการหางานทำ เช่น การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนเรซูเม่ สำนวนและอื่น โดยคุณธนพล จาดใจดี

 
 

วันที่: 1944-07-23

คำศัพท์ในสำนักงาน
ครับในวันนี้เราจะพูดกันถึง เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในสำนักงานกันอีกนะครับ และเราก็คงจะจบเรื่องคำศัพท์ ไว้เพียงนี้ในตอนต่อไป จะได้เข้าบทสนทนาตัวอย่างกันต่อไปครับ

 
 
 
 
 
 
ลำดับ คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
A
1. accountant (อะ เคานทันท) สมุห์บัญชี
2. advertisement (อัดเวอทิสมันท) การโฆษณา
3. air - conditioning (แอร์-คอนดิชั่นนิ่ง) เครื่องปรับอากาศ
4. applicant (แอ็พลิคันท) ผู้ยื่นใบสมัคร
5. appointment (แอ๊พพ้อยทเม้นท) การนัดหมาย
6. assignment (อะไซนมันท) การมอบหมาย
7. auditor (ออดิเทอะ) เจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชี
8. award (อะวอร์ด) รางวัล
9. appointment diary (แอ๊พพ้อยทเม้นท ไดอะรี่) ไดอารี่นัดหมาย
10. ashtray (แอ็ชเทร) ที่เขี่ยบุหรี่
11. adhesive tape dispenser (อัดฮีซิฟว เทป ดิสเพ็นเซอะ) ตลับเทป กาวชนิดใส
12. adhesive tape holder (อัดฮีซีฟว เทป โฮลเด่อร์) ที่ใส่ม้วนเทปกาวชนิดใส-แบบตั้งโต๊ะ
B
13. banker (แบ้งเก่อร์) นายธนาคาร
14. blotting pad (บล็อทติ่ง แพ็ด) กระดาษซับ
15. bookcase (บุคเคส) ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ
16. brochure (โปรชัวร์) โปรชัวร์ (หนังสือเล่มเล็กๆ)
17. businessman (บิชนิสแม็น) นักธุรกิจ
C
18. calculator (แค็ลคิวเลเทอะ) เครื่องคิดเลข
19. calendar (แค็ลลินดะ) ปฏิทิน
20. caller (คอลเล่อะ) ผู้โทรมาติดต่อ
21. canteen (แคนทีน) โรงอาหาร
22. car park (คาร์ พาร์ค) ที่จอดรถ
23. carbon paper (คาบอน เพเพ่อะ) กระดาษอัดสำเนา
24. catalogue (แค็ททะล็อก) สมุดรายชื่อ/แค็ตตาล็อก
25. certificate (เซอะทิฟฟิเก็ท) หนังสือรับรอง/ใบประกาศ
26. clerk (คลาค) เสมียน, เจ้าพนักงาน
27. client (ไคลอันท) ลูกค้า
28. clipping (คลิพพิ่ง) สิ่งที่ตัดออกมา (จากนิตยสาร ฯลฯ)
29. computer (คอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์
30. copying machine (ค็อฟปี้อิ่ง มาชีน) เครื่องถ่ายเอกสาร
31. card index (คาร์ด อินเด็คซ) บัตรเรียงอักษร
32. card index box (คาร์ด อินเด็คซ บ๊อกซ) กล่องใส่บัตรเรียงอักษร
33. cupboard (คัพบอร์ด) ตู้ถ้วยชาม
34. cabinet (แค็บบิเน็ท) ตู้เก็บเอกสาร
35. confidential document (คอนฟีเด็นทึล ด๊อกคิวเม้นท) เอกสารลับ
36. conference table ( ค็อนฟีเร้นส เทเบิ้ล) โต๊ะประชุม
37. corner table (คอเนอะ เทเบิ้ล) โต๊ะมุมห้อง
38. cleaning brush (คลีนนิ่ง บรัช) แปรงทำความสะอาด
* co-worker (โค-เวิคเก่อร์) เพื่อนร่วมงาน/-colleage
39. correcting paper (for typing errors) (คอเร็คติ้ง เพเพ่อะ) กระดาษแก้คำผิด (สำหรับพิมพ์ดี)
40. correcting fluid (คอเร็คติ่ง ฟลุอิด) น้ำยาลบคำผิด
41. contract (คอนแทร็ค) สัญญา
42. Credit Manager (เครดิต แมนนิจเจอะ) ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
43. cutter bar (คัตเต่อร์ บาร์) ที่ตัดกระดาษ
D
44. delay (ดิเลย์) ความล่าช้า
45. delete (ดิลีท) ตัดออก, ขีดทิ้ง
46. deliver (ดิลิเว่อร์) ส่งมอบ
47. desk chair (เด็สค แชร์) เก้าอี้หมุน
48. diskette (ดิสเก็ท) แผ่นบันทึกข้อมูล
49. desk (เด็สค) โต๊ะ
50. desk drawer (เด็สค ดรอเว่อร์) ลิ้นชักโต๊ะ
51. desk lamp (เด็สค แล็มพ) โคมไฟตั้งโต๊ะ
52. direct line (ไดเร็ค ไลน) สายตรง (โทรศัพท์)
* dictating machine (ดิคเททติ้ง มะชีน) เครื่องบันทึกเสียงสั่งงาน
E
53. eraser (อิเรเซอะ) ยางลบ
54. elevator (เอ็ลลิเวเทอะ) ลิฟต์/บันไดไฟฟ้า
55. engagement (อินเก็จเม้นท) การนัดหมาย/หมั้น
56. engineer (เอ็นจิเนีย) วิศวกร
57. envelop (เอ็นเว็ลลัพ) ซอง
58. equipment (อีควีฟเม้นท) อุปกรณ์/เครื่องมือ
59. experience (อิคสเพียเรียนส) ประสบการณ์
60. explain (เอ๊กซเพลน) อธิบาย
61. extend (เอ็กซเท็น) ต่อ (โทรศัพท์)
F
62. facsimile (Fax) (แฟ็คชิมมิลิ/แฟ๊กซ์) แฟกซ์
63. file (ไฟล) แฟ้มเอกสาร
64. filing cabinet (ไฟลิ่ง แค็บบิเน็ท) ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร
65. filing shelves (ไฟลิ่ง เช็ลฟว) หิ้งเอกสาร
66. Factory Manager (แฟ็คตอรี่ แม็ทนิจเจอะ) ผู้จัดการโรงงาน
67. floppy (ฟลอปปี) จานชนิดอ่อน
G
68. glue (กลู) กาว
69. General Manager (เจ็นนึรึล แม็นเนเจอ) ผู้จัดการใหญ่
70. graduation (แกร็ดจิวเอชัน) สำเร็จการศึกษา/รับปริญญา
* globalization (โกลบาไลเซชัน) โลกาภิวัตน์
H
71. Human Resources Depertment (ฮิวมัน ริซอส ดิพาทมึนท) แผนกบุคคล
I
72. incoming call (อินคัมมิง คอล) โทรศัพท์เข้า
73. informal (อินฟอมัล) ไม่เป็นทางการ
74. information (อินฟอเมชัน) ข้อมูล
75. intercom (อินเทอคอม) โทรศัพท์ภายใน
76. introduce (อินโทรดิวซ) แนะนำ
77. invoice (อินวอยซ) ใบส่งของ
* Information Technology (IT) (อินฟอเมชัน เท็คน็อลโลจิ) เทคโนโลยีสารสนเทศ
K
78. keyboard (คีบอด) แป้นพิมพ์
L
79. letter tray (เล็ทเทอ เทร) ถาดใส่จดหมาย
80. license (ไลซึนซ) ใบอนุญาต
81. liquid paper (ลิควิค เพเพอ) น้ำยาลบคำผิด
82. life (elevator) (ไลฟ/เอ็ลลิเวเทอ) ลิฟต์
* library (ไลเบรริ) ห้องสมุด
M
83. magazine (แม็กกาซีน) นิตยสาร
84. mail (เมล) จดหมาย/ไปรษณียภัณฑ์
85. manager (แม็นนิจเจอะ) ผู้จัดการ
86. Managing Director (แม็นนิจจิ่ง ไดเร็คเต่อร์) กรรมการผู้จัดการ
87. Marketing Department (มาร์เก็ตติ่ง ดีพาร์ทเม้นท) ฝ่ายการตลาด
88. matter (แม็ทเท่อะ) เรื่องราว
89. meeting (มีทติ้ง) การประชุม
90. message (เม็สชิจ) ข่าวสาร
91. memo sheet (เมโม ชีท) กระดาษบันทึกช่วยจำ
92. moistener (มอยชึ่นเน่อะ) ฟองน้ำสำหรับติดแสตมป์
N
93. neatly (นีทลี่) อย่างเรียบร้อย/เป็นระเบียบ
94. no-smoking area (โน-สโมคกิ่ง แอเรีย) บริเวณห้ามสูบบุหรี่
95. note pad (โนตแพ็ด) กระดาษบันทึก
O
96. occupation (อ็อคคิวเพชั่น) อาชีพ
97. offer (อ็อฟเฟ่อะ) เสนอ
98. office automation (อ๊อฟฟิซ ออโตเมชั่น) เครื่องใช้ในสำนักงาน
99. Office Manager (อ๊อฟฟิซ แม็นนิจเจอะ) ผู้จัดการสำนักงาน
100. operator (อ๊อฟเพอะเรเต่อร์) พนักงานรับโทรศัพท์
101. out of town (เอ้าท อ็อฟ ทาวน) ออกไปนอกเมือง/ไม่อยู่
102. outstanding (เอ้าทสแตนดิ่ง) ค้างชำระ/เด่น
P
103. Personal Computer (PC) (เพอซึนนีล คอมพิวเตอร์/พีซี) คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
104. paper clip (เพเพ่อะ คลิพ) ลวดเสียบกระดาษ
105. paperweight (เพเพ่อะ เว็ท) ที่ทับกระดาษ
106. permission (เพอะมิชชั่น) การอนุญาต/อนุมัติ
107. personality (เพอซะแน็ลลิทิ) อุปนิสัย/บุคลิกลักษณะส่วนตัว
108. Personal Department (เพอซะเน็ล ดีพาร์เม้นท์) แผนกบุคคล
109. photocopier (เพอะมิชชั่น) เครื่องถ่ายเอกสาร
110. preparation (เพร็พพะเรชั่น) การเตรียมพร้อม
111. printer (พริ้นเต่อร์) เครื่องพิมพ์/ช่างพิมพ์
112. priority (ไพรออริตี้) สิทธิพิเศษ/ก่อน
113. production Manager (โพรดักชั่น แม็นนิจเจ่อะ) ผู้จัดการฝ่ายผลิต
114. promise (พร็อพมิส) สัญญา
115. promotion (โพรโมชั่น) การส่งเสริม/สนับสนุน
116. propose (โพรโพส) เสนอ
117. punch (พันซ) เครื่องเจาะรูกระดาษ
118. Purchasing Department (เพอเซสซิ่ง ดีพาร์ทเม้นท์) แผนกจัดซื้อ
119. pencil sharpener (เพนซิล ชาร์พเพนเน่อะ) กบเหลาดินสอ
120. picture (พิคเซ่อะ) รูปภาพ
121. paper feed (เพเพ่อะ ฟิด) เครื่องป้อนกระดาษ
* Public Relations (พับลิค รีเลชั่นส) แผนกประชาสัมพันธ์
R
122. reel of adhesive tape (รีล ออฟ แอ็ดฮีซีฟว เทป) ม้วนเทปกาวชนิดใส
123. ruler (รูเลอะ) ไม้บรรทัด
124. rubber (รับเบ่อะ) ยางลบ
125. receptionist (รีเซ็พชั่นนิสท) พนักงานต้อนรับ
126. recommend (เร็คคะเม็นด) แนะนำ/รับรอง
127. registered mail (เร็จจิสเทอะท เมล) จดหมายลงทะเบียน
128. reminder (ริไมนเดอะ) ผู้เตือน
129. remittance (รีมิททึนส) การส่งเงิน/โอนเงิน
130. repair (รีแพร์) ซ่อมแซม
131. repeat (รีพีท) ซ้ำ
132. report (รีพอร์ท) รายงาน
133. request