Nationejobs.com
 

Success Story

วิถีแห่งงาน และการใช้ชีวิตในที่ทำงาน

 
 

วันที่: 2002-03-20

ธรรมาภิบาล แบบ "เอ็กโก"

หลักบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง "บริษัทผลิตไฟฟ้า" หรือ EGCO นำมาใช้ คือ "หลักธรรมาภิบาล" ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

สิ่งแรกสุดที่ "มัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา" กล่าวถึง ก็คือ Responsibility หรือ การวางหลักการทำงาน โดยรู้ชัดในหน้าที่ รู้สำนึกในภารกิจของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ การประเมิน ความสามารถ ของตนเอง เพื่อกำหนด ขีดความสามารถ ในการทำงาน

"หลายธุรกิจยังไม่รู้ตัวเอง ด้วยซ้ำว่า Core Business ของตัวเองคืออะไร มีความถนัด ในการทำงานหรือเปล่า สมมติว่าอยู่ในธุรกิจไฟฟ้า แต่กลับไปทำธุรกิจอื่น ที่ไม่ถนัด ก็แสดงว่าไม่มี Responsibility"

Responsibility ที่ดี จึงนำไปสู่ การกำหนด วิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง เขาเล่าว่า หลายองค์กร กำหนดวิสัยทัศน์ ไม่ถูกต้อง ตามความถนัด ไม่รู้กลยุทธ์ในการกำหนด ทิศทางการทำธุรกิจ ท้ายที่สุดจึงนำไปสู่ การกำหนด Vision และ Mission ที่เป็นไปไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถกำหนด Corporate Plan หรือ Growth Strategy ได้ถูกต้อง

ประการถัดมา คือ Accountability หมายถึง เรื่องของยอมรับผล จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลัก Responsibility เพื่อนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไปสู่การปรับกลยุทธ์ ในการทำงานใหม่

ภายใต้หลักการนี้ ต้องรายงานผล การปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผิด และรับถูก เริ่มตั้งแต่บอร์ด เวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องรายงาน รับผิดและชอบ กับผู้ถือหุ้น และไม่เพียงแต่ ผู้ถือหุ้นเท่านั้น ที่ต้องรับผิดชอบ เพราะจะต้องรายงาน ต่อผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ หรือความเป็นธรรม กับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Equitable)

นอกเหนือจากนั้น ต้องให้ความสำคัญ กับความโปร่งใส ในการเปิดเผยข้อมูล หรือ Transparency

การเปิดเผยข้อมูล ให้ภายใน และภายนอกองค์กรรับรู้ จะส่งผลดีต่อองค์กร เพราะจะทำให้เกิด การสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) แสดงให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ จะเชื่อมโยงกันหมดทั้ง 4 ข้อ

"เรื่องความโปร่งใส คือ สร้างระบบ Management Information System ทั้งในและนอกองค์กร ในระดับบอร์ด เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ต้องรายงานเรื่องที่บอร์ด จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง ทั้งสถานะทางการเงิน ทิศทางการทำธุรกิจ ในอนาคตว่า จะยังมีฐานะ ผลกำไร และอนาคตที่ดีหรือไม่”

การสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ Creation of Long Term Shareholders Value เป็นอีกหนึ่งหลักเกณฑ์ ที่ต้องคำนึงถึง

หลักของ Good Governance อีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้องค์กร มีการปฏิบัติเป็นเลิศด้านต่างๆ หรือ Promotion of Best Practices ซึ่งได้แก่ การกำหนดจรรยาบรรณ และศีลธรรมในการทำงาน

เหนือสิ่งอื่นใด คือ ยึดหลักของ Social Awareness เพราะหลักที่กล่าวมา ทั้งหมดข้างต้น จะต้องสะท้อนผลต่อสังคม ในทางที่ดีไปพร้อมกันด้วย

"ตอนนี้ EGCO ได้รับประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับ ในเรื่อง Transparency แต่พนักงานหลายคน ก็ยังไม่เข้าใจ และศรัทธา ว่าเรื่องนี้มีประโยชน์กับตน และกิจการอย่างไร"

  • ธรรมะ-ฮวงจุ้ย หลักยึดชีวิตและงาน
  •