Plan Motif Co., Ltd.

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อบริหารศูนย์เรียนรู้จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับงานด้านสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Plan Motif Co., Ltd.
7 ตำแหน่ง
1 18 Sep 17 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน
2 18 Sep 17 เจ้าหน้าที่อาคารซ่อมบำรุง
3 18 Sep 17 เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
4 18 Sep 17 เจ้าหน้าที่นำชมและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
5 18 Sep 17 วิทยากรขบวนการและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
6 18 Sep 17 เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
7 18 Sep 17 ผู้จัดการโครงการ