Plan Motif Co., Ltd.

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อบริหารศูนย์เรียนรู้จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับงานด้านสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Plan Motif Co., Ltd.
7 ตำแหน่ง
1 20 Nov 17 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน
2 20 Nov 17 เจ้าหน้าที่อาคารซ่อมบำรุง
3 20 Nov 17 เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน
4 20 Nov 17 เจ้าหน้าที่นำชมและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
5 20 Nov 17 วิทยากรขบวนการและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
6 20 Nov 17 เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
7 20 Nov 17 ผู้จัดการโครงการ