การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบ และส่งเสริมธุรกิจการประปา โดยผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา เพื่อประโยชน์ของรัฐและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ. ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้ว่าการ กปภ. ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดคุณสมบัติบุคคล ผู้เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

ผู้ว่าการ กปภ.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ.2522
  2. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  3. มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ดังนี้
    3.1  กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดีหรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ารองอธิบดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
    3.2  กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
    3.3  กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของภาคเอกชน จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์กรเต็มเวลาและดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีซึ่งต้องเป็นองค์กรเดียวที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

กำหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30น.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0 2551 8905-6 โทรสาร 0 2552 7643
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ ฉบับสมบูรณ์ได้ทาง www.pwa.co.th

จาก ถึง