สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ เป็นสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเวทีการค้าโลก  สถาบันยานยนต์ใช้กฎระเบียบการบริหารงานแบบเอกชน ไม่ผูกพันระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยการฝ่าย/ ฝ่ายวิชาการ /Academic Director

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. ควบคุมกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและติดตามการดำเนินงานในฝ่ายบริหาร (ด้านธุรการ ทรัพยากรบุคคล คอมพิวเตอร์ ยุทธศาสตร์องค์กร การตลาดและประชาสัมพันธ์) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีของฝ่ายบริหาร
4. วางแผนดำเนินการ และจัดทำรายงาน เกี่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

1. Monitor, control, consult and follow up on the management operations (administration, HR, computer, organization strategy, marketing and public relation)
2. Set up operational plan and budget of the management section to be in compliance with the institute's policy and strategy plan
3. Evaluate and summarize annual operational results of the management section
4. Set up operational plan and report of internal control and risk management

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุ 45 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรรมยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และคิดเชิงธุรกิจเพื่อสร้างตลาดและขยายรายได้
5. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี
6. มีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1. Age over 45 years
2. Bachelor's or Master's degree in Engineering, Science, Business Administration, Economics, Political Science or related field
3. At least 10 years experience in automotive industry and at least 5 years in a management position

4. Strong strategic thinking capability and business acumen to expand the market and sales
5. Good communication skills in both Thai and English
6. Strong knowledge of automotive industry will be an advantage

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทาง e-mail หรือส่ง จดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย และหลักฐานการสมัคร มาที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
สถาบันยานยนต์
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 กล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร10110
โทรศัพท์  02-324-0710 ต่อ 312   โทรสาร 02-712-2415 
e-mail : hr@thaiauto.or.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สถาบันยานยนต์
5 ตำแหน่ง
1 11 Jul 19 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท) / Human Resource Manager (station at Kluaynamthai Branch)
2 11 Jul 19 วิศวกร (ตรวจประเมิน) ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท /2. Inspection Engineer (station at Kluaynamthai Branch)
3 11 Jul 19 ผู้อำนวยการฝ่าย/ ฝ่ายวิชาการ /Academic Director
4 18 Mar 19 พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานบางปู)
5 18 Mar 19 ผุ้ชำนาญการ / นักวิจัย (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท)