สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ เป็นสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเวทีการค้าโลก  สถาบันยานยนต์ใช้กฎระเบียบการบริหารงานแบบเอกชน ไม่ผูกพันระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิศวกร (ตรวจประเมิน) ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท /2. Inspection Engineer (station at Kluaynamthai Branch)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1. การตรวจรับรองกระบวนการที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศ (Free zone)
2. งานหน่วยตรวจ งานตรวจด้านมาตรฐานและการรับรอง (Inspection Body : IB)
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น สรุปประกาศและกฏเกณฑ์ข้อบังคับใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. Inspect the domestic production process (Free Zone)
2. Tasks of inspection section, standard inspection and certification (Inspection Body : IB)
3. Other tasks as assigned e.g. summarize new announcements and related regulations

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการเครื่องกล ยานยนต์ หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้องยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานยานยนต์ ผลิตอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี
3. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9000, ISO/IEC 17020 
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ 

Bachelor's degree in Industrial, Mechanical, Automotive Engineering or related field
At least 2 years experience in automotive standard and industrial manufacturing
Strong knowledge of quality system ISO 9000, ISO/IEC 17020 
4 Good command of English

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทาง e-mail หรือส่ง จดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย และหลักฐานการสมัคร มาที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
สถาบันยานยนต์
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 กล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร10110
โทรศัพท์  02-324-0710 ต่อ 312   โทรสาร 02-712-2415 
e-mail : hr@thaiauto.or.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สถาบันยานยนต์
5 ตำแหน่ง
1 11 Jul 19 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท) / Human Resource Manager (station at Kluaynamthai Branch)
2 11 Jul 19 วิศวกร (ตรวจประเมิน) ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท /2. Inspection Engineer (station at Kluaynamthai Branch)
3 11 Jul 19 ผู้อำนวยการฝ่าย/ ฝ่ายวิชาการ /Academic Director
4 18 Mar 19 พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานบางปู)
5 18 Mar 19 ผุ้ชำนาญการ / นักวิจัย (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท)