สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ เป็นสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเวทีการค้าโลก  สถาบันยานยนต์ใช้กฎระเบียบการบริหารงานแบบเอกชน ไม่ผูกพันระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท) / Human Resource Manager (station at Kluaynamthai Branch)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

1.    • วางแผน เสนอแผนวทางบริหารทัพยากรบุคคล นำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงระบบงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย
• บริหารจัดการควบคุมดูแล  มอบหมายและติดตามงานของบุคลากรในงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแผน
• บังคับบัญชา สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานลุล่วงตามแผนในงบประมาณและเวลาที่กำหนด
• ใช้อำนาจดำเนินการที่สถาบันฯ กำหนด แก้ไขปัญหาดฉพาะหน้าและปัญหาในงานให้ผ่านพ้นไปด้วยดี
• ส่งเสริม/สนับสนุนค่านิยมองค์กร SMART
• อำนวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

       • Set up HRM and HRD plans to improve the institute's human resource operation according to the policies and goals
• Manage, control, assign, and monitor the operation of HR personnel according the HR plan

• Make sure that subordinates in the department complete their tasks within targeted budget and deadline
• Solve immediate problems and work related issues using the operational authority assigned by the institute
• Promote/support the SMART organizational value
• Perform and support other tasks as assigned

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• อายุ 40 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาทรัพยากรบุคคล สาขารัฐศาสตร์ สาขาจิตวิทยา สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (HRD) รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี
• มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ในการวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์งานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) เช่น การจัดทำ Competency, Career, Management เป็นต้น
• มีความสามารถในการใช้การใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี

• Age over 40 years
• Bachelor's or Master's degree in Human Resource Management, Political Science, Psychology, Management or related field
• At least 7 years combined experience in HRM, HRD, and personnel training
• Knowledge, skill and experience in HR strategy such as competency management, career path, etc.
• Computer literate

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทาง e-mail หรือส่ง จดหมายสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย และหลักฐานการสมัคร มาที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
สถาบันยานยนต์
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 กล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร10110
โทรศัพท์  02-324-0710 ต่อ 312   โทรสาร 02-712-2415 
e-mail : hr@thaiauto.or.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย สถาบันยานยนต์
5 ตำแหน่ง
1 11 Jul 19 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท) / Human Resource Manager (station at Kluaynamthai Branch)
2 11 Jul 19 วิศวกร (ตรวจประเมิน) ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท /2. Inspection Engineer (station at Kluaynamthai Branch)
3 11 Jul 19 ผู้อำนวยการฝ่าย/ ฝ่ายวิชาการ /Academic Director
4 18 Mar 19 พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานบางปู)
5 18 Mar 19 ผุ้ชำนาญการ / นักวิจัย (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท)