บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

ผู้จัดการ ส่วนโอนสิทธิ (1 อัตรา)

ฝ่ายการบริหารและจัดการข้อมูลหลักประกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการทำนิติกรรมจำนอง จำนำ โอนสิทธิ โอนกรรมสิทธิอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: hr@sam.or.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 30 ถนนวิภาวดี
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-686-1800 ต่อ 3009 คุณธมน วิเชียรสรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-2214 คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์
หมายเลขโทรสาร 0 2617 8246
E-mail: hr@sam.or.th Website: www.sam.or.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
15 ตำแหน่ง
1 24 Oct 17 ผู้จัดการ ส่วนวางแผนกลยุทธ์และจัดการพอร์ตฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
2 24 Oct 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานจำหน่ายทรัพย์สิน ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย
3 20 Oct 17 เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
4 20 Oct 17 ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
5 20 Oct 17 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
6 20 Oct 17 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7 19 Oct 17 ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาระบบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 18 Oct 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวิเคราะห์ราคาทรัพย์สินรอการขาย
9 18 Oct 17 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
10 18 Oct 17 ผู้จัดการ ส่วนจัดการข้อมูล ฝ่ายการบริหารและจัดการข้อมูลหลักประกัน
11 18 Oct 17 ผู้จัดการ ส่วนจัดหาพอร์ตและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
12 18 Oct 17 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
13 18 Oct 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
14 18 Oct 17 ผู้จัดการ ส่วนโอนสิทธิ
15 17 Oct 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ– ผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้ ประจำสาขาพิษณุโลก