บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

ผู้จัดการ ส่วนโอนสิทธิ (1 อัตรา)

ฝ่ายการบริหารและจัดการข้อมูลหลักประกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการทำนิติกรรมจำนอง จำนำ โอนสิทธิ โอนกรรมสิทธิอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: hr@sam.or.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 30 ถนนวิภาวดี
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-686-1800 ต่อ 3009 คุณธมน วิเชียรสรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-2214 คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์
หมายเลขโทรสาร 0 2617 8246
E-mail: hr@sam.or.th Website: www.sam.or.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
8 ตำแหน่ง
1 17 Feb 17 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2 16 Feb 17 ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาระบบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 15 Feb 17 ผู้จัดการ ส่วนจัดการข้อมูล ฝ่ายการบริหารและจัดการข้อมูลหลักประกัน
4 15 Feb 17 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5 15 Feb 17 ผู้จัดการ ส่วนจัดหาพอร์ตและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
6 15 Feb 17 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
7 15 Feb 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
8 15 Feb 17 ผู้จัดการ ส่วนโอนสิทธิ