บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารงานบุคคลและวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 • การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร และการจัดทำโครงสร้างองค์กร
 • วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง
 • กำกับดูแลและจัดทำแผนฝึกอบรม (Training Roadmap) ประจำปี
 • วางแผน จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้ได้ตามแผนงาน
 • การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร
 • เงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 • ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • งบประมาณประจำปีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการพนักงาน
 • การจัดทำรายงาน ข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • โครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี/โท  สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเวลา 8 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) กฎหมายแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: hr@sam.or.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 30 ถนนวิภาวดี
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-686-1800 ต่อ 3009 คุณธมน วิเชียรสรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-2214 คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์
หมายเลขโทรสาร 0 2617 8246
E-mail: hr@sam.or.th Website: www.sam.or.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
10 ตำแหน่ง
1 21 Mar 18 ผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้ NPL
2 14 Mar 18 ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
3 13 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานคดี, เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง)
4 13 Mar 18 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้
5 13 Mar 18 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
6 09 Mar 18 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
7 09 Mar 18 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8 09 Mar 18 ผู้จัดการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
9 09 Mar 18 เจ้าหน้าที่ ส่วนการตลาดและสนับสนุนงานขาย
10 09 Mar 18 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง