บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเวลา 12 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งการสรรหาคัดเลือก ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมสัมพันธ์เช่น การจัดทำหลักสูตรการอบรม และวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยเครื่องมือต่างๆ
  • มีทักษะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบสูงและสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: hr@sam.or.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดเลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 30 ถนนวิภาวดี
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-2229 คุณศุภรัตน์ ศรีแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-2214 คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์
หมายเลขโทรสาร 0 2617 8246
E-mail: hr@sam.or.th Website: www.sam.or.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
4 ตำแหน่ง
1 28 Mar 19 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานรับจ่าย)
2 28 Mar 19 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานภาษี)
3 29 Jan 19 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4 29 Jan 19 ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายย่อย