บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานภาษี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านภาษีอากรของสถาบันการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในงานด้านภาษีอากร เป็นที่ปรึกษาแนะนำ วางแผนภาษีอากรของบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือสถาบันการเงิน

- มีประสบการณ์งานที่ปรึกษาภาษีอากร หรือมีใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ

- มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: hr@sam.or.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดเลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 30 ถนนวิภาวดี
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-2229 คุณศุภรัตน์ ศรีแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-2214 คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์
หมายเลขโทรสาร 0 2617 8246
E-mail: hr@sam.or.th Website: www.sam.or.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
3 ตำแหน่ง
1 17 Jun 19 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ (จัดการข้อมูลและรายงาน)
2 28 Mar 19 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานรับจ่าย)
3 28 Mar 19 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานภาษี)