บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ (จัดการข้อมูลและรายงาน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ปริญญาตรี/โท สาขาธุรกิจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน คอมพิวเตอร์ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารข้อมูลและรายงาน 3 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในการสร้างรายงานด้วย BI Tool เช่น โปรแกรม Power BI, Tableau หรือ BI Tool

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Database)

- มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint, Assess

- มีทักษะการเขียนรายงาน บทศึกษาวิเคราะห์ ผลงานวิจัย และมีความละเอียดแม่นยำ

- มีความสามารถในการใช้ Data quering (SQL) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งประวัติผู้สมัครงาน มาที่ E-mail: hr@sam.or.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่บริษัท ขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดเลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 30 ถนนวิภาวดี
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-2229 คุณศุภรัตน์ ศรีแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-2214 คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์
หมายเลขโทรสาร 0 2617 8246
E-mail: hr@sam.or.th Website: www.sam.or.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
3 ตำแหน่ง
1 17 Jun 19 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ (จัดการข้อมูลและรายงาน)
2 28 Mar 19 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานรับจ่าย)
3 28 Mar 19 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานภาษี)