บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
16 ตำแหน่ง
1 19 Jun 18 ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการ งานกำกับการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับ
2 19 Jun 18 ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการ ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับ
3 15 Jun 18 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4 15 Jun 18 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 08 May 18 ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
6 30 Mar 18 ผู้จัดการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7 30 Mar 18 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
8 21 Mar 18 ผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้ NPL
9 14 Mar 18 ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
10 13 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานคดี, เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง)
11 13 Mar 18 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้
12 13 Mar 18 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
13 09 Mar 18 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
14 09 Mar 18 ผู้จัดการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
15 09 Mar 18 เจ้าหน้าที่ ส่วนการตลาดและสนับสนุนงานขาย
16 09 Mar 18 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง