บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
13 ตำแหน่ง
1 24 Mar 17 เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
2 24 Mar 17 ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
3 24 Mar 17 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
4 24 Mar 17 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (HRBP & HRD) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5 24 Mar 17 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (HRM) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6 24 Mar 17 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7 23 Mar 17 ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาระบบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 22 Mar 17 ผู้จัดการ ส่วนจัดการข้อมูล ฝ่ายการบริหารและจัดการข้อมูลหลักประกัน
9 22 Mar 17 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10 22 Mar 17 ผู้จัดการ ส่วนจัดหาพอร์ตและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
11 22 Mar 17 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
12 22 Mar 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
13 22 Mar 17 ผู้จัดการ ส่วนโอนสิทธิ