บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
15 ตำแหน่ง
1 20 Sep 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวิเคราะห์ราคาทรัพย์สินรอการขาย
2 20 Sep 17 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3 20 Sep 17 ผู้จัดการ ส่วนจัดการข้อมูล ฝ่ายการบริหารและจัดการข้อมูลหลักประกัน
4 20 Sep 17 ผู้จัดการ ส่วนจัดหาพอร์ตและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
5 20 Sep 17 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
6 20 Sep 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
7 20 Sep 17 ผู้จัดการ ส่วนโอนสิทธิ
8 19 Sep 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ– ผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้ ประจำสาขาพิษณุโลก
9 19 Sep 17 ผู้จัดการ ส่วนวางแผนกลยุทธ์และจัดการพอร์ตฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
10 19 Sep 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานจำหน่ายทรัพย์สิน ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย
11 15 Sep 17 เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
12 15 Sep 17 ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
13 15 Sep 17 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
14 15 Sep 17 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
15 14 Sep 17 ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาระบบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ