บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
14 ตำแหน่ง
1 26 May 17 เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
2 26 May 17 ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
3 26 May 17 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
4 26 May 17 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5 25 May 17 ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาระบบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 24 May 17 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7 24 May 17 ผู้จัดการ ส่วนจัดการข้อมูล ฝ่ายการบริหารและจัดการข้อมูลหลักประกัน
8 24 May 17 ผู้จัดการ ส่วนจัดหาพอร์ตและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
9 24 May 17 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
10 24 May 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
11 24 May 17 ผู้จัดการ ส่วนโอนสิทธิ
12 23 May 17 ผู้จัดการ ส่วนวางแผนกลยุทธ์และจัดการพอร์ตฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
13 23 May 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานจำหน่ายทรัพย์สิน ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย
14 23 May 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ– ผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้ ประจำสาขาพิษณุโลก