บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
14 ตำแหน่ง
1 25 Jul 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ– ผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้ ประจำสาขาพิษณุโลก
2 25 Jul 17 ผู้จัดการ ส่วนวางแผนกลยุทธ์และจัดการพอร์ตฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
3 25 Jul 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานจำหน่ายทรัพย์สิน ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย
4 21 Jul 17 เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
5 21 Jul 17 ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
6 21 Jul 17 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
7 21 Jul 17 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
8 20 Jul 17 ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาระบบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 19 Jul 17 ผู้จัดการ ส่วนบริหารการเงิน (Treasury) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
10 19 Jul 17 ผู้จัดการ ส่วนจัดการข้อมูล ฝ่ายการบริหารและจัดการข้อมูลหลักประกัน
11 19 Jul 17 ผู้จัดการ ส่วนจัดหาพอร์ตและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
12 19 Jul 17 นิติกร ฝ่ายงานบริหารคดี
13 19 Jul 17 ผู้ช่วยผู้จัดการ งานจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
14 19 Jul 17 ผู้จัดการ ส่วนโอนสิทธิ