บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
6 ตำแหน่ง
1 14 Aug 18 ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษากฎหมาย ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
2 14 Aug 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานคดี, เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง)
3 10 Aug 18 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4 10 Aug 18 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 10 Aug 18 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
6 09 Aug 18 ผู้จัดการ ส่วนตรวจสอบธุรกิจบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 อัตรา