บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้ :-

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
6 ตำแหน่ง
1 21 Feb 18 ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
2 16 Feb 18 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3 16 Feb 18 ผู้จัดการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4 16 Feb 18 เจ้าหน้าที่ ส่วนการตลาดและสนับสนุนงานขาย
5 16 Feb 18 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง
6 13 Feb 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานคดี, เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง)