บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

We are a leading frozen shrimp manufacturer and exporter with over 20 years of experiences. A listed company in the Stock Exchange of Thailand is seeking for qualified candidates to join our committed performing teams.

หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง (1 อัตรา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ปฏิบัติงานที่กรุงเทพ
  • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ ระบบควบคุมภายใน
  • มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ และแก้ปัญหา
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ดี
  • มีทักษะในการติดต่อ มนุษยสัมพันธ์ดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ส่งใบสมัครงานมาที่ E-mail ; hr@seafresh.com

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-637-8888

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
11 ตำแหน่ง
1 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกการตลาดและขาย
2 21 Feb 17 หัวหน้าแผนกบัญชี
3 16 Feb 17 เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสาร
4 15 Feb 17 หัวหน้าแผนกวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
5 15 Feb 17 เจ้าหน้าที่ขนส่ง (กรุงเทพ)
6 15 Feb 17 หัวหน้าแผนก Programmer
7 15 Feb 17 หัวหน้าแผนกการเงิน
8 15 Feb 17 ผู้จัดการส่วนบัญชีกรุงเทพ
9 15 Feb 17 ผู้จัดการส่วนจัดซื้อทั่วไป
10 14 Feb 17 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
11 14 Feb 17 หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง