สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและ เจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ชื่อผู้ติดต่อ : งานสรรหาคัดเลือก

E-Mail : recruit@nstda.or.th

ที่อยู่ : www.nstda.or.th

โทรศัพท์ : 0-2564-7000

โทรสาร : 0-2564-7021

โฮมเพจ : http://www.nstda.or.th

ผู้ช่วยวิจัย

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานวิจัย ภายใต้โครงการของห้องปฏิบัติการ
  • ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ของหน่วยงาน
  • งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
  • มีทัศนคติที่ดี รักในการทำงานวิจัย
  • ชอบค้นคว้าหาความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • ทำงามเป็นทีมได้ดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
งานสรรหาคัดเลือก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สมัครงานที่ : https://www.nstda.or.th/recruit

ชื่อผู้ติดต่อ : recruit@nstda.or.th

ที่อยู่ : www.nstda.or.th

โทรศัพท์ : 0-2564-7000

โทรสาร : 0-2564-7021

โฮมเพจ : http://www.nstda.or.th

จาก ถึง