บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Internal Audit

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • วางแผนการตรวจสอบตามแนวทางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • จัดทำแนวทางในการตรวจสอบ (Audit Program) โดยคำนึงถึงกระบวนการทำงานแต่ละกระบวนการ ข้อจำกัด สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานผู้รับการตรวจ และดำเนินการตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนตาม Audit Program
 • รายงานสิ่งที่ตรวจพบ ผลกระทบ ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 • ตรวจติดตามผลการตรวจสอบและประสานงานกับผู้รับการตรวจเพื่อให้มั่นใจว่ามีการแก้ไขอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระยะเวลาที่ผู้รับการตรวจกำหนด
 • ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน
 • ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล การปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานการควบคุมการเบิกจ่ายเงนตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 • วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 • เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • จัดเตรียมเอกสารเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • บริหารจัดงานงานริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร และระบบข้อร้องเรียน โดยการวางแผนการตรวจสอบให้เหมาะสมตามลักษณะ และสรุปผลการตรวจส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทมหาชน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :  สำนักงานใหญ่ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
49 หมู่ 6 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036-462438-40 ต่อ 1105 โทรสาร : 036-462475
E-mail : parichat@sapthip.com
hrp@sapthip.com, และ nareenuch@sapthip.com

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
1 12 Jan 18 Internal Audit
2 12 Jan 18 Investor Relations/ นักลงทุนสัมพันธ์
3 12 Jan 18 Business Development Engineer/ วิศวกรพัฒนาธุรกิจ
4 12 Jan 18 Project Procurement Coordinator/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อและประสานงานต่างประเทศ