Univentures Public Company Limited
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

โปรดดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th

  • ดูแลงานด้านเทคนิคของฝ่ายขาย
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีทักษะในการสื่อสาร และ การเจรจา กับผู้อน
  • ช่วยทดสอบและติดตั้งระบบ และพัฒนาระบบ
  • ควบคุม/ติดตั้ง ประสานงาน ตรวจสอบการดำเนินงานติดตั้งระบบ ในส่วนของโครงการที่รับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง ตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 17 - 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
46 ตำแหน่ง
1 20 Jul 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์ - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 20 Jul 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
3 19 Jul 18 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
4 19 Jul 18 ช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
5 19 Jul 18 หัวหน้าช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
6 19 Jul 18 Executive Secretary - LRK Development Co., Ltd. (Working at Buriram Province)
7 19 Jul 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
8 19 Jul 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
9 19 Jul 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
10 19 Jul 18 ช่างบริการ - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
11 19 Jul 18 Product Solution Service - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
12 19 Jul 18 Project Manager (Senior Officer) - Automated Parking System (APS)
13 19 Jul 18 Product Manager (Senior Officer) - CCTV
14 19 Jul 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
15 19 Jul 18 หัวหน้าช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
16 19 Jul 18 Secretary
17 19 Jul 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย
18 18 Jul 18 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
19 18 Jul 18 วิศวกรโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
20 18 Jul 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
21 18 Jul 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
22 17 Jul 18 Product Manager - ระบบ Control - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
23 17 Jul 18 หัวหน้าช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
24 17 Jul 18 ช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
25 17 Jul 18 ผู้จัดการด้านบริหารการขาย การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์
26 17 Jul 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
27 17 Jul 18 เจ้าหน้าที่แผนกบริการหลังการขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
28 17 Jul 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
29 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
30 16 Jul 18 ช่างเทคนิค (Technician) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
31 16 Jul 18 วิศวกรขายอาวุโส (Senior Sales Engineer) – สังกัดบริษัท สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
32 16 Jul 18 ผู้จัดการขายและการตลาด (Sales & Marketing Manager) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
33 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
34 16 Jul 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
35 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายอาวุโส - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
36 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
37 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
38 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 16 Jul 18 Software Developer
40 16 Jul 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
41 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
42 16 Jul 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
43 16 Jul 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
44 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
45 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
46 14 Jul 18 พนักงาน IT Support - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด