Univentures Public Company Limited
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk based Annual Audit Plan) และแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
 • มอบหมาย ควบคุมและสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานสากลประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • สอบทางกระดาษทำการ (Working Paper) และรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk based Annual Audit Plan)
 • ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิผลของรบบการควบคุมภายใจและการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
 • ประชุมและประสานงานกับผู้บริหารหน่วยการรับตรวจใจเรื่องกิจกรรมตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบพร้อมกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับระดับผู้บริหารหน่วยรับการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
 • ให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในบริษัท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาขึ้นต่ำปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบัญชี การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายในและภาษีอากร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับปานกลาง
 • มีลักษณะของการเป็นผู้นำ ยึดมั่นในหลักการและเหตุผล
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนมีทักษะในการติดต่อสื่อสารในทุกๆ ด้าน
 • มีทักษะในการสอน (Coaching) หรือให้คำแนะนำ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
46 ตำแหน่ง
1 19 Jul 18 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
2 19 Jul 18 ช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
3 19 Jul 18 หัวหน้าช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
4 19 Jul 18 Executive Secretary - LRK Development Co., Ltd. (Working at Buriram Province)
5 19 Jul 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
6 19 Jul 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
7 19 Jul 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
8 19 Jul 18 ช่างบริการ - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
9 19 Jul 18 Product Solution Service - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
10 19 Jul 18 Project Manager (Senior Officer) - Automated Parking System (APS)
11 19 Jul 18 Product Manager (Senior Officer) - CCTV
12 19 Jul 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
13 19 Jul 18 หัวหน้าช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
14 19 Jul 18 Secretary
15 19 Jul 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย
16 18 Jul 18 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
17 18 Jul 18 วิศวกรโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
18 18 Jul 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
19 18 Jul 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
20 17 Jul 18 Product Manager - ระบบ Control - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
21 17 Jul 18 หัวหน้าช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
22 17 Jul 18 ช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
23 17 Jul 18 ผู้จัดการด้านบริหารการขาย การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์
24 17 Jul 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
25 17 Jul 18 เจ้าหน้าที่แผนกบริการหลังการขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
26 17 Jul 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
27 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
28 16 Jul 18 ช่างเทคนิค (Technician) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
29 16 Jul 18 วิศวกรขายอาวุโส (Senior Sales Engineer) – สังกัดบริษัท สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
30 16 Jul 18 ผู้จัดการขายและการตลาด (Sales & Marketing Manager) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
31 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
32 16 Jul 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
33 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายอาวุโส - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
34 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
35 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
36 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 16 Jul 18 Software Developer
38 16 Jul 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
39 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
40 16 Jul 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
41 16 Jul 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
42 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
43 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
44 14 Jul 18 พนักงาน IT Support - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
45 13 Jul 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์ - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
46 13 Jul 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี