Univentures Public Company Limited
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk based Annual Audit Plan) และแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
 • มอบหมาย ควบคุมและสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานสากลประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • สอบทางกระดาษทำการ (Working Paper) และรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk based Annual Audit Plan)
 • ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิผลของรบบการควบคุมภายใจและการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
 • ประชุมและประสานงานกับผู้บริหารหน่วยการรับตรวจใจเรื่องกิจกรรมตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบพร้อมกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับระดับผู้บริหารหน่วยรับการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
 • ให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในบริษัท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาขึ้นต่ำปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบัญชี การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายในและภาษีอากร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับปานกลาง
 • มีลักษณะของการเป็นผู้นำ ยึดมั่นในหลักการและเหตุผล
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนมีทักษะในการติดต่อสื่อสารในทุกๆ ด้าน
 • มีทักษะในการสอน (Coaching) หรือให้คำแนะนำ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
38 ตำแหน่ง
1 24 Apr 18 Product Manager - ระบบ Control - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
2 18 Apr 18 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
3 10 Apr 18 หัวหน้าช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
4 10 Apr 18 ช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
5 10 Apr 18 ผู้จัดการด้านบริหารการขาย การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์
6 05 Apr 18 Project Manager (Senior Officer) - Automated Parking System (APS)
7 05 Apr 18 Product Manager (Senior Officer) - CCTV
8 03 Apr 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
9 02 Apr 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
10 23 Mar 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
11 14 Mar 18 วิศวกรโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
12 14 Mar 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
13 14 Mar 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
14 13 Mar 18 เจ้าหน้าที่แผนกบริการหลังการขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
15 13 Mar 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
16 12 Mar 18 ช่างเทคนิค (Technician) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
17 12 Mar 18 วิศวกรขายอาวุโส (Senior Sales Engineer) – สังกัดบริษัท สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
18 12 Mar 18 ผู้จัดการขายและการตลาด (Sales & Marketing Manager) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
19 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
20 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
21 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 12 Mar 18 Software Developer
23 12 Mar 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
24 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
25 12 Mar 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
26 12 Mar 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
27 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
28 12 Mar 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
29 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายอาวุโส - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
30 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
31 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
32 08 Mar 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
33 08 Mar 18 ช่างบริการ - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
34 08 Mar 18 Product Solution Service - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
35 08 Mar 18 หัวหน้าช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
36 08 Mar 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
37 08 Mar 18 Secretary
38 08 Mar 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย