Univentures Public Company Limited
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk based Annual Audit Plan) และแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
 • มอบหมาย ควบคุมและสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานสากลประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • สอบทางกระดาษทำการ (Working Paper) และรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk based Annual Audit Plan)
 • ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิผลของรบบการควบคุมภายใจและการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
 • ประชุมและประสานงานกับผู้บริหารหน่วยการรับตรวจใจเรื่องกิจกรรมตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบพร้อมกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับระดับผู้บริหารหน่วยรับการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
 • ให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในบริษัท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาขึ้นต่ำปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบัญชี การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายในและภาษีอากร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับปานกลาง
 • มีลักษณะของการเป็นผู้นำ ยึดมั่นในหลักการและเหตุผล
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนมีทักษะในการติดต่อสื่อสารในทุกๆ ด้าน
 • มีทักษะในการสอน (Coaching) หรือให้คำแนะนำ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
19 ตำแหน่ง
1 18 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
2 18 Jan 18 Secretary
3 18 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย
4 17 Jan 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
5 17 Jan 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
6 17 Jan 18 วิศวกรโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
7 16 Jan 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
8 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
9 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
10 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 15 Jan 18 Software Developer
12 15 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
13 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
14 15 Jan 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
15 15 Jan 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
16 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
17 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
18 15 Jan 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
19 15 Jan 18 เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)