Univentures Public Company Limited
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk based Annual Audit Plan) และแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
 • มอบหมาย ควบคุมและสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานสากลประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • สอบทางกระดาษทำการ (Working Paper) และรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจสอบประจำปี (Risk based Annual Audit Plan)
 • ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิผลของรบบการควบคุมภายใจและการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
 • ประชุมและประสานงานกับผู้บริหารหน่วยการรับตรวจใจเรื่องกิจกรรมตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบพร้อมกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับระดับผู้บริหารหน่วยรับการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
 • ให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในบริษัท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาขึ้นต่ำปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบัญชี การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายในและภาษีอากร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับปานกลาง
 • มีลักษณะของการเป็นผู้นำ ยึดมั่นในหลักการและเหตุผล
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนมีทักษะในการติดต่อสื่อสารในทุกๆ ด้าน
 • มีทักษะในการสอน (Coaching) หรือให้คำแนะนำ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
18 ตำแหน่ง
1 11 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
2 11 Jan 18 Secretary
3 11 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย
4 10 Jan 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
5 10 Jan 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
6 09 Jan 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
7 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
8 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
9 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 08 Jan 18 Software Developer
11 08 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
12 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
13 08 Jan 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
14 08 Jan 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
15 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
16 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
17 08 Jan 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
18 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)