Univentures Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  • จัดเตรียมเอกสารประกอบการเช่าขายพื้นที่ศูนย์การค้า
  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเอกสาร สัญญา และข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดำเนินการเตรียมเอกสารด้านงบประมาณการเบิกจ่าย บัญชี  และการจัดทำการนำเสนอข้อมูลของฝ่าย
  • บันทึกรายงานการประชุม และหนังสือสำคัญต่างๆ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาะดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุกิจ สาขา การจัดการทั่วไป การบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมเอกสาร สัญญา รายงานต่างๆ การควบคุมงบประมาณและบัญชี 3 ปีขึ้นไป  
  • สามารถสื่อสาร และจัดทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษ (TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ MS-Excel และ MS-PowerPoint
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและการเปลี่ยนแปลงได้ดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
37 ตำแหน่ง
1 18 Apr 18 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
2 10 Apr 18 หัวหน้าช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
3 10 Apr 18 ช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
4 10 Apr 18 ผู้จัดการด้านบริหารการขาย การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์
5 05 Apr 18 Project Manager (Senior Officer) - Automated Parking System (APS)
6 05 Apr 18 Product Manager (Senior Officer) - CCTV
7 03 Apr 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
8 02 Apr 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
9 23 Mar 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
10 14 Mar 18 วิศวกรโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
11 14 Mar 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
12 14 Mar 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
13 13 Mar 18 เจ้าหน้าที่แผนกบริการหลังการขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
14 13 Mar 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
15 12 Mar 18 ช่างเทคนิค (Technician) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
16 12 Mar 18 วิศวกรขายอาวุโส (Senior Sales Engineer) – สังกัดบริษัท สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
17 12 Mar 18 ผู้จัดการขายและการตลาด (Sales & Marketing Manager) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
18 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
19 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
20 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 12 Mar 18 Software Developer
22 12 Mar 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
23 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
24 12 Mar 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
25 12 Mar 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
26 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
27 12 Mar 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
28 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายอาวุโส - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
29 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
30 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
31 08 Mar 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
32 08 Mar 18 ช่างบริการ - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
33 08 Mar 18 Product Solution Service - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
34 08 Mar 18 หัวหน้าช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
35 08 Mar 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
36 08 Mar 18 Secretary
37 08 Mar 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย