Univentures Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  • จัดเตรียมเอกสารประกอบการเช่าขายพื้นที่ศูนย์การค้า
  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเอกสาร สัญญา และข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดำเนินการเตรียมเอกสารด้านงบประมาณการเบิกจ่าย บัญชี  และการจัดทำการนำเสนอข้อมูลของฝ่าย
  • บันทึกรายงานการประชุม และหนังสือสำคัญต่างๆ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาะดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุกิจ สาขา การจัดการทั่วไป การบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมเอกสาร สัญญา รายงานต่างๆ การควบคุมงบประมาณและบัญชี 3 ปีขึ้นไป  
  • สามารถสื่อสาร และจัดทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษ (TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ MS-Excel และ MS-PowerPoint
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและการเปลี่ยนแปลงได้ดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
18 ตำแหน่ง
1 11 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
2 11 Jan 18 Secretary
3 11 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย
4 10 Jan 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
5 10 Jan 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
6 09 Jan 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
7 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
8 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
9 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 08 Jan 18 Software Developer
11 08 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
12 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
13 08 Jan 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
14 08 Jan 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
15 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
16 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
17 08 Jan 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
18 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)