Univentures Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ดูแลตารางนัดหมาย การจัดประชุมต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปอย่างระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้กำหนดการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • จัดเก็บเอกสารต่างๆ ขององค์กรและดูแลงานด้านเอกสารของบริษัท ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสะดวกในการค้นหา และการดึงมาใช้
 • ร่างและจัดพิมพ์จดหมาย หรือประกาศต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป เช่น ประสานงานระหว่างหน่วยงานในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกองค์กร
 • รวบรวมรายงาน / เอกสารต่าง ๆ จากแผนกอื่น ๆ ที่ส่งมายังผู้บริหาร
 • จัดทำและควบคุมงบประมาณบริษัทฯ
 • จัดเตรียมการเดินทางของผู้บริหาร จองโรงแรม, ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ
 • รับผิดชอบในการนัดหมายต่าง ๆทั้งในและนอกเหนือจากตารางปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร
 • เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กร ในการบริหารจัดการงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายขอองคฺกร
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูล
 • มีประสบการณ์เลขานุการผู้บริหาร หรือดูแลฝ่ายบริหารจัดการ อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี
 • หากมีประสบการณ์การทำงานกองทุนอสังหาฯ หรือ กองทรัสต์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
19 ตำแหน่ง
1 17 Jan 18 วิศวกรโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
2 11 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
3 11 Jan 18 Secretary
4 11 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย
5 10 Jan 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
6 10 Jan 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
7 09 Jan 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
8 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
9 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
10 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 08 Jan 18 Software Developer
12 08 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
13 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
14 08 Jan 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
15 08 Jan 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
16 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
17 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
18 08 Jan 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
19 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)