Univentures Public Company Limited
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • วางแผนการปล่อยเช่าพื้นที่ การจัดกิจกรรมต่างๆ ในอาคารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และสร้าง Traffic ในอาคาร รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดประเภทต่างๆ 
 • บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด
 • วางแผนการหาลูกค้าใหม่และกำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้าเก่า 
 • กำหนดให้มีการจัดทำหนังสือเสนอพื้นที่เช่า สัญญาเช่า สัญญาบริการ เอกสารแนบท้ายที่เป็นมาตรฐาน และมีการทบทวนความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
 • พัฒนาระบบงานต่างๆ รวมถึงการศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยให้งานการตลาดและการบริหารผู้เช่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • จัดเตรียมรายงานความเคลื่อนไหวของผู้เช่า กิจกรรมการตลาด และงานลูกค้าสัมพันธ์ในแต่ละเดือน
 • ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในการเรียกเก็บค่า commission
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เช่า ฝ่ายบริหารอาคาร และเจ้าของอาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการด้านการขายพื้นที่อาคารสำนักงานที่มีส่วนของร้านค้า และการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรองและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำรายงานและตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
51 ตำแหน่ง
1 18 Sep 18 Product Manager - ระบบ Control - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
2 18 Sep 18 หัวหน้าช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
3 18 Sep 18 ช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
4 18 Sep 18 ผู้จัดการด้านบริหารการขาย การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์
5 18 Sep 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
6 18 Sep 18 เจ้าหน้าที่แผนกบริการหลังการขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
7 18 Sep 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
8 17 Sep 18 Senior Sales Executive
9 17 Sep 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
10 17 Sep 18 ช่างเทคนิค (Technician) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
11 17 Sep 18 วิศวกรขายอาวุโส (Senior Sales Engineer) – สังกัดบริษัท สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
12 17 Sep 18 ผู้จัดการขายและการตลาด (Sales & Marketing Manager) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
13 17 Sep 18 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
14 17 Sep 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
15 17 Sep 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายอาวุโส - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
16 17 Sep 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
17 17 Sep 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
18 17 Sep 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 17 Sep 18 Software Developer
20 17 Sep 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
21 17 Sep 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
22 17 Sep 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
23 17 Sep 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
24 17 Sep 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
25 17 Sep 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
26 15 Sep 18 พนักงาน IT Support - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
27 14 Sep 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์ - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
28 14 Sep 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
29 13 Sep 18 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
30 13 Sep 18 ช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
31 13 Sep 18 หัวหน้าช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
32 13 Sep 18 Executive Secretary - LRK Development Co., Ltd. (Working at Buriram Province)
33 13 Sep 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
34 13 Sep 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
35 13 Sep 18 Project Manager (Senior Officer) - Automated Parking System (APS)
36 13 Sep 18 Product Manager (Senior Officer) - CCTV
37 13 Sep 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
38 13 Sep 18 ช่างบริการ - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
39 13 Sep 18 Product Solution Service - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
40 13 Sep 18 หัวหน้าช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
41 13 Sep 18 เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
42 13 Sep 18 Executive Sales Manager
43 13 Sep 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
44 13 Sep 18 Secretary
45 13 Sep 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย
46 12 Sep 18 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
47 12 Sep 18 Assistance Operation Manager - Collective
48 12 Sep 18 วิศวกรโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
49 12 Sep 18 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
50 12 Sep 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
51 12 Sep 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา