Univentures Public Company Limited
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • วางแผนการปล่อยเช่าพื้นที่ การจัดกิจกรรมต่างๆ ในอาคารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และสร้าง Traffic ในอาคาร รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดประเภทต่างๆ 
 • บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด
 • วางแผนการหาลูกค้าใหม่และกำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้าเก่า 
 • กำหนดให้มีการจัดทำหนังสือเสนอพื้นที่เช่า สัญญาเช่า สัญญาบริการ เอกสารแนบท้ายที่เป็นมาตรฐาน และมีการทบทวนความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
 • พัฒนาระบบงานต่างๆ รวมถึงการศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยให้งานการตลาดและการบริหารผู้เช่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • จัดเตรียมรายงานความเคลื่อนไหวของผู้เช่า กิจกรรมการตลาด และงานลูกค้าสัมพันธ์ในแต่ละเดือน
 • ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในการเรียกเก็บค่า commission
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เช่า ฝ่ายบริหารอาคาร และเจ้าของอาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการด้านการขายพื้นที่อาคารสำนักงานที่มีส่วนของร้านค้า และการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรองและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำรายงานและตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
18 ตำแหน่ง
1 11 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
2 11 Jan 18 Secretary
3 11 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย
4 10 Jan 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
5 10 Jan 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
6 09 Jan 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
7 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
8 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
9 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 08 Jan 18 Software Developer
11 08 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
12 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
13 08 Jan 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
14 08 Jan 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
15 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
16 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
17 08 Jan 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
18 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)