Univentures Public Company Limited
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
ดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th 

  • ดูแลเรื่องการรับ เบิก จัดจ่าย จัดเก็บ บรรจุหีบห่อ การจัดส่งสินค้า และการตรวจนับและสภาพของสินค้า
  • บริหารจัดการสินค้าคงคลัง และครุภัณฑ์ต่างๆ
  • รับผิดชอบในการส่งซ่อม และคืนสินค้า จากลูกค้าของบริษัท และสินค้าที่มีปัญหา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานธุรการ บัญชี หรือการบริหารจัดการคลังสินค้า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะพิจารณาผู้ไม่มีประสบการณ์เช่นกัน)

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
46 ตำแหน่ง
1 19 Jul 18 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
2 19 Jul 18 ช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
3 19 Jul 18 หัวหน้าช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
4 19 Jul 18 Executive Secretary - LRK Development Co., Ltd. (Working at Buriram Province)
5 19 Jul 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
6 19 Jul 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
7 19 Jul 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
8 19 Jul 18 ช่างบริการ - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
9 19 Jul 18 Product Solution Service - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
10 19 Jul 18 Project Manager (Senior Officer) - Automated Parking System (APS)
11 19 Jul 18 Product Manager (Senior Officer) - CCTV
12 19 Jul 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
13 19 Jul 18 หัวหน้าช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
14 19 Jul 18 Secretary
15 19 Jul 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย
16 18 Jul 18 เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
17 18 Jul 18 วิศวกรโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
18 18 Jul 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
19 18 Jul 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
20 17 Jul 18 Product Manager - ระบบ Control - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
21 17 Jul 18 หัวหน้าช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
22 17 Jul 18 ช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
23 17 Jul 18 ผู้จัดการด้านบริหารการขาย การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์
24 17 Jul 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
25 17 Jul 18 เจ้าหน้าที่แผนกบริการหลังการขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
26 17 Jul 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
27 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
28 16 Jul 18 ช่างเทคนิค (Technician) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
29 16 Jul 18 วิศวกรขายอาวุโส (Senior Sales Engineer) – สังกัดบริษัท สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
30 16 Jul 18 ผู้จัดการขายและการตลาด (Sales & Marketing Manager) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
31 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
32 16 Jul 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
33 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายอาวุโส - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
34 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
35 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
36 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 16 Jul 18 Software Developer
38 16 Jul 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
39 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
40 16 Jul 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
41 16 Jul 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
42 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
43 16 Jul 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
44 14 Jul 18 พนักงาน IT Support - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
45 13 Jul 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์ - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
46 13 Jul 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี