Univentures Public Company Limited
เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการเงินด้านจ่าย (AP) รับเงินสด จ่ายเช็ค
 • จัดทำเช็คให้ผู้มีอำนาจลงนาม และ Payment Voucher
 • ทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และบันทึกบัญชีธนาคาร
 • จัดเก็บเอกสารด้านการจ่าย
 • ทำทะเบียนควบคุมเอกสารต่างๆ
   

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินและการธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ในระดับดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
18 ตำแหน่ง
1 11 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
2 11 Jan 18 Secretary
3 11 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย
4 10 Jan 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
5 10 Jan 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
6 09 Jan 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
7 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
8 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
9 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 08 Jan 18 Software Developer
11 08 Jan 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
12 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
13 08 Jan 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
14 08 Jan 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
15 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
16 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
17 08 Jan 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
18 08 Jan 18 เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)