Univentures Public Company Limited
เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการเงินด้านจ่าย (AP) รับเงินสด จ่ายเช็ค
 • จัดทำเช็คให้ผู้มีอำนาจลงนาม และ Payment Voucher
 • ทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และบันทึกบัญชีธนาคาร
 • จัดเก็บเอกสารด้านการจ่าย
 • ทำทะเบียนควบคุมเอกสารต่างๆ
   

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินและการธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ในระดับดี

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

Univentures Public Company Limited
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-643-7100 แฟกซ์ 02-256-0505
E-mail: hrm@univentures.co.th

จาก ถึง
 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Univentures Public Company Limited
28 ตำแหน่ง
1 14 Mar 18 วิศวกรโครงการ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
2 14 Mar 18 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
3 14 Mar 18 เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
4 13 Mar 18 เจ้าหน้าที่แผนกบริการหลังการขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
5 13 Mar 18 Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
6 12 Mar 18 ช่างเทคนิค (Technician) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
7 12 Mar 18 วิศวกรขายอาวุโส (Senior Sales Engineer) – สังกัดบริษัท สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
8 12 Mar 18 ผู้จัดการขายและการตลาด (Sales & Marketing Manager) - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
9 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส - สังกัดบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
10 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
11 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 12 Mar 18 Software Developer
13 12 Mar 18 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
14 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
15 12 Mar 18 วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
16 12 Mar 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
17 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
18 12 Mar 18 ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา
19 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายอาวุโส - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
20 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่การเงิน
21 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
22 08 Mar 18 ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
23 08 Mar 18 ช่างบริการ - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
24 08 Mar 18 Product Solution Service - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
25 08 Mar 18 หัวหน้าช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท อะเฮดออล จำกัด
26 08 Mar 18 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
27 08 Mar 18 Secretary
28 08 Mar 18 เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกันภัย