Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.

ก้าวแรกสู่ไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยแห่งแรก

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการประกาศให้เป็น "สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานแห่งปี" Great Workplace Award จาก Gallup (US) มากที่สุดในประเทศถึง 4 ปี (2555, 2554, 2552 และ 2551)

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.
29 ตำแหน่ง
1 18 Apr 14 IT Auditor - ตรวจสอบศูนย์คอมพิวเตอร์และความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 18 Apr 14 ผู้ตรวจสอบ / ผู้จัดการตรวจสอบ - Capital Market / Business Cash Management
3 18 Apr 14 IT Contract Management Officer/ เจ้าหน้าที่จัดการงานสัญญาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 18 Apr 14 IT Procurement Manager (VP)
5 18 Apr 14 นิติกร - นิติบริการ
6 18 Apr 14 นิติกร – ธุรกรรมสินเชื่อ 2 (สัญญาภาษาอังกฤษ)
7 18 Apr 14 นิติกร – ธุรกรรมสินเชื่อ 1 (สัญญาภาษาไทย)
8 18 Apr 14 นิติกร - ธุรกรรมตลาดทุน
9 18 Apr 14 ทนายความ ประจำจังหวัดนครราชสีมา
10 18 Apr 14 Company Secretary
11 18 Apr 14 ผู้ตรวจสอบ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน / ธุรกิจหลักทรัพย์
12 18 Apr 14 เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนกรุงเทพและภูมิภาค
13 17 Apr 14 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ การตลาดช่องทางใหม่ (RM - Special Market)
14 17 Apr 14 เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales) กรุงเทพฯ และปริมณฑล
15 16 Apr 14 Walk-in Interview เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector)
16 15 Apr 14 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee)
17 15 Apr 14 IT Auditor - Operation Process
18 14 Apr 14 IT Auditor - ตรวจสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
19 14 Apr 14 ทนายความ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
20 14 Apr 14 นิติกร – ธุรกรรมสินเชื่อ 2 (สัญญาภาษาอังกฤษ)
21 14 Apr 14 เจ้าหน้าที่ Call Center Agent
22 14 Apr 14 Mobile Application Developer
23 12 Apr 14 Process Improvement Officer (SMEs Segment)
24 12 Apr 14 Relationship Manager (Ayuthaya and Samutsakorn /SME Segment)
25 12 Apr 14 Relationship Manager (Southern Area / SME Segment)
26 12 Apr 14 Relationship Manager (Northern Area / SME Segment)
27 12 Apr 14 Relationship Manager (BKK and Eastern Area / SME Segment)
28 12 Apr 14 Strategic Development (SME Segment)
29 11 Apr 14 ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ กลุ่มลูกค้า SCB FIRST (Relationship Manager)