Executive Marketing Services Co., Ltd. (EMS)

Recruitment and Outsourcing Services) โดยมุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าในการให้บริการและเสมือนเป็นหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับลูกค้าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลในแนวทางเดียวกันลูกค้าสามารถปรับใช้บริการแต่ละรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ โดย EMS ยินดีให้บริการ บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ในแนวคิดเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้า และความคล่องตัวในการทำธุรกิจให้แก่บริษัทคู่ค้าในด้านต่างๆ

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย Executive Marketing Services Co., Ltd. (EMS)
1 ตำแหน่ง
1 17 Oct 17 Helpdesk Engineer