สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

พันธกิจ

 • วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผย แพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน

นักพัฒนา (Mechanical) รหัสตำแหน่ง MES

สังกัดส่วนความปลอดภัยทางวิศวกรรมฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยกลุ่มบริหารงานวิจัย

1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
 
รวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ในการดำเนินการวิจัย การพัฒนายานรบ อากาศยานไร้คนขับการทดสอบมาตรฐานทางทหาร การจัดทำมาตรการในการปฏบัติงานด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่มีส่วนเกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนายุทธโปกรณ์ รวมทั้งจัดทำบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. คุณสมบัติขั้นต่ำของตำแหน่ง

2.1 การศึกษาขั้นต่ำ/ประสบการณ์ :

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานรวมไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานวิศวกรรมอากาศยาน อย่างน้อย 5 ปี

2.2 ความรู้เฉพาะทาง :

 • มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานทางทหาร MIL0STD
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีทักษะในการประสานงาน
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Ms-Office, Email, Internet, AutoCAD, SolidWorks )

2.3 สมรรถนะเชิงพฤติกรรม:

 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 • มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูง
 • มีความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน
 • มีความเฉลียวฉลาด (IQ สูง)
 • ช่างสังเกต
 • มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

สามารถเข้าไปสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หรือ ทาง e-mail : recruitment@dti.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2980-6688 ต่อ 1133, 1135

จาก ถึง