มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
18 ตำแหน่ง
1 31 Jul 14 อาจารย์ประจำสถาบันภาษา (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
2 31 Jul 14 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
3 31 Jul 14 อาจารย์ประจำคณะบัญชี (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
4 31 Jul 14 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
5 30 Jul 14 Software Developer
6 30 Jul 14 Professor (Expat)
7 30 Jul 14 พนักงานรับโทรศัพท์
8 30 Jul 14 e-Learning Officer
9 30 Jul 14 เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตสื่อการเรียนการสอนและประสานงานโครงการอีเลิร์นนิง
10 30 Jul 14 เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพิเศษ
11 30 Jul 14 เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
12 30 Jul 14 เจ้าหน้าที่ผลิตสื่ออีเลิร์นนิง นักพัฒนาและจัดการ Interactive eBook
13 30 Jul 14 Database Administrator
14 30 Jul 14 เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน / ธุรการ / เลขานุการ
15 29 Jul 14 พนักงานขับรถ
16 29 Jul 14 ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์
17 29 Jul 14 Application Administrator
18 28 Jul 14 Helpdesk