มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
16 ตำแหน่ง
1 24 Jun 16 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ด้านถ่ายภาพ)
2 24 Jun 16 เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 24 Jun 16 อาจารย์ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์
4 24 Jun 16 อาจารย์สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์
5 24 Jun 16 อาจารย์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศาสตร์
6 24 Jun 16 อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์
7 24 Jun 16 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
8 24 Jun 16 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบินคณะศิลปศาสตร์
9 23 Jun 16 อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี คณะบัญชี ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
10 21 Jun 16 เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา หลายอัตรา
11 21 Jun 16 เจ้าหน้าที่การเงิน
12 21 Jun 16 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ
13 21 Jun 16 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
14 20 Jun 16 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
15 20 Jun 16 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
16 20 Jun 16 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ