มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
22 ตำแหน่ง
1 23 Apr 14 เจ้าหน้าที่ Graphic Design และ Webmaster
2 23 Apr 14 e-Learning Officer
3 23 Apr 14 เจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
4 23 Apr 14 เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ
5 23 Apr 14 เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตสื่อการเรียนการสอนและประสานงานโครงการอีเลิร์นนิง
6 23 Apr 14 เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก
7 23 Apr 14 เจ้าหน้าที่ผลิตสื่ออีเลิร์นนิง นักพัฒนาและจัดการ Interactive eBook
8 23 Apr 14 Database Administrator
9 23 Apr 14 เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน / ธุรการ / เลขานุการ
10 23 Apr 14 Software Developer
11 23 Apr 14 Professor (Expat)
12 22 Apr 14 ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์
13 22 Apr 14 อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน
14 22 Apr 14 Application Administrator
15 17 Apr 14 อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
16 17 Apr 14 อาจารย์ประจำสถาบันภาษา (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
17 17 Apr 14 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
18 17 Apr 14 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
19 17 Apr 14 อาจารย์ประจำคณะบัญชี (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
20 17 Apr 14 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
21 17 Apr 14 อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
22 17 Apr 14 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)