มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6 ตำแหน่ง
1 13 Oct 14 อาจารย์ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
2 10 Oct 14 อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ (บางเขน)
3 10 Oct 14 System Engineer
4 09 Oct 14 English Lecturer
5 09 Oct 14 Client Service
6 09 Oct 14 เจ้าหน้าที่ประจำคณะ