มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6 ตำแหน่ง
1 26 Jan 15 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจำศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ
2 23 Jan 15 อาจารย์และผู้ประสานงานนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3 21 Jan 15 เจ้าหน้าที่ธุรการ-บุคคล ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
4 21 Jan 15 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ขอนแก่น
5 21 Jan 15 อาจารย์ ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ขอนแก่น
6 21 Jan 15 เลขานุการ