มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
21 ตำแหน่ง
1 26 Sep 16 นักสารสนเทศเฉพาะสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ **ด่วนมาก**
2 26 Sep 16 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
3 26 Sep 16 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
4 23 Sep 16 เจ้าหน้าที่ ธุรการ
5 23 Sep 16 อาจารย์ วุฒิระดับปริญญาเอก ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6 23 Sep 16 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ
7 23 Sep 16 อาจารย์ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์
8 23 Sep 16 อาจารย์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศาสตร์
9 23 Sep 16 อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์
10 23 Sep 16 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
11 23 Sep 16 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบินคณะศิลปศาสตร์
12 22 Sep 16 Copy Writer ( ศูนย์มีเดีย )
13 22 Sep 16 ผู้อำนวยการ สำนักงานประชาสัมพันธ์
14 21 Sep 16 อาจารย์ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต
15 21 Sep 16 ตำแหน่ง Graphic Design
16 20 Sep 16 Foreign Teachers at College of Tourism and Hospitaliy
17 20 Sep 16 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ
18 20 Sep 16 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
19 19 Sep 16 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
20 19 Sep 16 อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
21 19 Sep 16 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ