มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10 ตำแหน่ง
1 24 Nov 14 อาจารย์ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
2 21 Nov 14 Network Engineer
3 21 Nov 14 อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ (บางเขน)
4 21 Nov 14 System Engineer
5 20 Nov 14 English Lecturer
6 20 Nov 14 Client Service
7 20 Nov 14 เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
8 19 Nov 14 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ขอนแก่น
9 19 Nov 14 อาจารย์ ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ขอนแก่น
10 19 Nov 14 เลขานุการ