มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
20 ตำแหน่ง
1 23 Aug 16 Foreign Teachers at College of Tourism and Hospitaliy
2 23 Aug 16 เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน)
3 23 Aug 16 อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำวิทยาลัยนานาชาติ
4 23 Aug 16 เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา หลายอัตรา
5 23 Aug 16 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ
6 23 Aug 16 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
7 22 Aug 16 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
8 22 Aug 16 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
9 19 Aug 16 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ
10 19 Aug 16 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ด้านถ่ายภาพ)
11 19 Aug 16 เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 19 Aug 16 อาจารย์ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์
13 19 Aug 16 อาจารย์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศาสตร์
14 19 Aug 16 อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์
15 19 Aug 16 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
16 19 Aug 16 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบินคณะศิลปศาสตร์
17 18 Aug 16 Copy Writer ( ศูนย์มีเดีย )
18 18 Aug 16 ผู้อำนวยการ สำนักงานประชาสัมพันธ์
19 18 Aug 16 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
20 18 Aug 16 Graphic Design