มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
13 ตำแหน่ง
1 02 Feb 16 อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา
2 26 Jan 16 เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา หลายอัตรา
3 26 Jan 16 เจ้าหน้าที่การเงิน
4 26 Jan 16 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ
5 26 Jan 16 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
6 13 Jan 16 เจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา ประจำ จังหวัดขอนแก่น
7 09 Oct 15 อาจารย์ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์
8 09 Oct 15 อาจารย์สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์
9 09 Oct 15 อาจารย์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศาสตร์
10 09 Oct 15 อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์
11 09 Oct 15 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
12 09 Oct 15 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบินคณะศิลปศาสตร์
13 09 Oct 15 เจ้าหน้าที่ สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดี