มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10 ตำแหน่ง
1 17 Dec 14 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ขอนแก่น
2 17 Dec 14 อาจารย์ ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ขอนแก่น
3 17 Dec 14 เลขานุการ
4 17 Dec 14 เจ้าหน้าที่งานการเงิน ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
5 17 Dec 14 เจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา (สัญญาจ้าง 1 ปี) ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
6 17 Dec 14 เจ้าหน้าที่ธุรการ-บุคคล ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
7 12 Dec 14 Network Engineer
8 12 Dec 14 อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ (บางเขน)
9 11 Dec 14 English Lecturer
10 11 Dec 14 Client Service