มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9 ตำแหน่ง
1 09 Oct 15 เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศเพื่อการบุคคล (HRIS)
2 09 Oct 15 อาจารย์ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์
3 09 Oct 15 อาจารย์สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์
4 09 Oct 15 อาจารย์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศาสตร์
5 09 Oct 15 อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์
6 09 Oct 15 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
7 09 Oct 15 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบินคณะศิลปศาสตร์
8 09 Oct 15 ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะ
9 09 Oct 15 เจ้าหน้าที่ สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดี