มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5 ตำแหน่ง
1 17 Aug 15 เจ้าหน้าที่โครงการ (สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน)
2 17 Aug 15 ผู้ประสานงานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
3 17 Aug 15 เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม
4 17 Jun 15 เลขานุการผู้บริหาร
5 15 Jun 15 เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศเพื่อการบุคคล (HRIS)