มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
21 ตำแหน่ง
1 17 Apr 14 อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
2 17 Apr 14 อาจารย์ประจำสถาบันภาษา (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
3 17 Apr 14 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
4 17 Apr 14 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
5 17 Apr 14 อาจารย์ประจำคณะบัญชี (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
6 17 Apr 14 อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
7 17 Apr 14 อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
8 17 Apr 14 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
9 16 Apr 14 เจ้าหน้าที่ Graphic Design และ Webmaster
10 16 Apr 14 e-Learning Officer
11 16 Apr 14 เจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น)
12 16 Apr 14 เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ
13 16 Apr 14 เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตสื่อการเรียนการสอนและประสานงานโครงการอีเลิร์นนิง
14 16 Apr 14 เจ้าหน้าที่ผลิตสื่ออีเลิร์นนิง นักพัฒนาและจัดการ Interactive eBook
15 16 Apr 14 Database Administrator
16 16 Apr 14 เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน / ธุรการ / เลขานุการ
17 16 Apr 14 Software Developer
18 16 Apr 14 Professor (Expat)
19 15 Apr 14 ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์
20 15 Apr 14 อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน
21 15 Apr 14 Application Administrator