มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่"
กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต

วันนี้หากคุณมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และต้องการที่จะนำความรู้และความสามารถที่คุณมีมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ของชาติ  ตลอดจนต้องการใช้ศักยภาพที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้คุณมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำคณะต่างๆ ดังนี้

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
21 ตำแหน่ง
1 15 Jul 16 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ด้านถ่ายภาพ)
2 15 Jul 16 เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 15 Jul 16 อาจารย์ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์
4 15 Jul 16 อาจารย์สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์
5 15 Jul 16 อาจารย์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศาสตร์
6 15 Jul 16 อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์
7 15 Jul 16 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
8 15 Jul 16 อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจการบินคณะศิลปศาสตร์
9 14 Jul 16 ผู้อำนวยการ สำนักงานประชาสัมพันธ์
10 14 Jul 16 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
11 14 Jul 16 Graphic Design
12 14 Jul 16 Copy Writer
13 14 Jul 16 อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี คณะบัญชี ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
14 12 Jul 16 เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา หลายอัตรา
15 12 Jul 16 เจ้าหน้าที่การเงิน
16 12 Jul 16 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ
17 12 Jul 16 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
18 11 Jul 16 เจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียน/ วิชาการ
19 11 Jul 16 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
20 11 Jul 16 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
21 11 Jul 16 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ